KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE ZAWODOWE DROGĄ DO SUKCESU!

PODLASKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

W PARTNERSTWIE Z

AKCES – OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW ANDRZEJ SURAL

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie

„Kwalifikacje i kompetencje zawodowe drogą do sukcesu!””

PRIORYTET

VII. Poprawa spójności społecznej

DZIAŁANIE

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby.

 

CEL PROJEKTU:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 UP (20 kobiet i 30 mężczyzn) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego, powiatu wysokomazowieckiego.

 

OKRES REALIZACJI:

od 01.07.2019 r. do 28.02.2021 r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • Osoba zamieszkująca na terenie miasta Białystok lub powiatów: białostockiego, wysokomazowieckiego, spełniająca co najmniej dwie z poniższych przesłanek:
  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
  • osoby bezdomne
  • osoby uzależnione od środków odurzających i alkoholu po odbytym leczeniu odwykowym
  • osoby z niepełnosprawnością lub rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ( o ile 1 z rodziców bądź opiekunów nie pracuje ze względu na opiekę nad dzieckiem)
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające ją
  • zwolnieni z zakładów karnych
  • osoby długotrwale bezrobotne lub zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • osoby niesamodzielne
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi
  • osoby korzystające z PO PŻ.

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest przedłożenie oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzającego daną sytuację życiową.

FORMY WSPARCIA:

 1. Indywidualny Plan Działania cz.1:
  Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, indywidualnego planu działania mającego na celu integrację społeczno-zawodową Uczestników Projektu – konsultacje z psychologiem (2 h) i doradcą zawodowym (2 h) z Uczestnikiem Projektu.
 2. Reintegracja indywidualna:
  W oparciu o przygotowany indywidualny plan działania nastąpi objęcie UP reintegracją indywidualną. W ramach wsparcia indywidualnego przewidziane zostały następujące formy wsparcia: spotkania z psychologiem (5h/UP), coaching indywidualny (5h/UP), indywidualny program terapeutyczny (dla 10 uczestników – 5h/UP).
 3. Reintegracja grupowa:
  W ramach wsparcia grupowego przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia: warsztaty rozwoju osobistego (10h/grupę), warsztaty umiejętności społecznych (10h/grupę).
 4. Indywidualny Plan Działania cz.2:
  w ramach wsparcia przewidziane są konsultacje psychologiczne (2h/UP) oraz konsultacje z doradcą zawodowym (2h/UP).
 5. Reintegracja zawodowa:
  W ramach działania przewidziane są : poradnictwo zawodowe (8h/UP), zajęcia aktywizujące zawodowo (10h/grupę).
 6. Pośrednictwo pracy:
  W ramach działania przewidziana jest pomoc w znalezieniu pracy (poszukiwanie ofert) dla 50 Uczestników Projektu (10h/UP).
 7. Kursy i szkolenia zawodowe:
  W ramach działania przewidziana jest organizacja kursów zawodowych dla 50 Uczestników Projektu w pełni dostosowanych do kwalifikacji i kompetencji Uczestników Projektu. Kursy będą zakończone egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo UP otrzymają stypendia szkoleniowe oraz pokrycie kosztów dojazdu.
 8. Staże zawodowe:
  W ramach działania przewidziana jest organizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 25 Uczestników Projektu. Wybór odbywających staż nastąpi na podstawie określonych kryteriów: największa motywacja w chęci podjęcia zatrudnienia, najlepszymi opiniami trenerów, wysokimi ocenami z egzaminów z kursów zawodowych.

REKRUTACJA:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (spełniające wymagania grupy docelowej) są zobligowane wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią:

  • Kwestionariusz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem,
  • Oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające daną sytuację życiową

Beneficjent zapewnia preferencję wyboru osobom lub rodzinom korzystającym ze wsparcia w ramach PO PŻ 2014-2020.

Wypełniony i podpisany kwestionariusz rekrutacyjny oraz odpowiednie dokumenty Kandydat/Kandydatka przedstawia w biurze projektu osobiście bądź przesyła pocztą. Kwestionariusz rekrutacyjny powinien być wypełniony w języku polskim czytelnie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść kwestionariusza np. usuwanie zapisów, logotypów.

 

BIURO PROJEKTU:

PODLASKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
UL. WARSZAWSKA 44/1 (III PIĘTRO)
15-077 BIAŁYSTOK