Akademia Zdrowego Seniora

Skończyłaś/-eś 60 lat i mieszkasz w województwie podlaskim? Zapisz się na bezpłatną Akademię Zdrowego Seniora!

Czekają na Ciebie:

✅ bezpłatne badania profilaktyczne
✅ ciekawe szkolenia komputerowe i prozdrowotne
✅ zajęcia w przesympatycznych grupach szkoleniowych

Ciesz się dobrym zdrowiem jak najdłużej i spędź z nami czas w sposób przyjemny i pożyteczny!

Zajęcia w ramach Akademii Seniora będą odbywać się w kilkunastoosobowych grupach na terenie województwa podlaskiego. Zarówno termin, jak i lokalizacja zostaną ustalone razem z uczestnikiem.

Pierwsze zajęcia i spotkania odbędą się już w wakacje. Ze względu na limit miejsc – obowiązuje kolejność przyjęcia wg daty zgłoszenia.

Aby zaczerpnąć więcej informacji o projekcie, wypełnij krótki formularz kontaktowy:

  Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie ZAPRASZA do wzięcia udziału
  w BEZPŁATNYM projekcie:

   „Akademia Zdrowego Seniora”

  współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”, Moduł: „Popularyzacja nauki i promocja sportu”

  CEL PROJEKTU:

  Celem głównym projektu jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań w zakresie profilaktyki prozdrowotnej wśród 3750 słuchaczy (w 15 grupach po 250 osób) w wieku 60+ z województwa podlaskiego.

  Projekt obejmuje szereg działań, które przyczyniają się do zmniejszenia zdrowotnych i ekonomicznych skutków procesu starzenia się populacji: zakłada zwiększenie wiedzy na temat starzenia się organizmu, uznaniu osobistej odpowiedzialności za zdrowie przejawiające się przestrzeganiem zasad zdrowego stylu życia.

  W wyniku realizacji projektu Seniorzy uczestnicząc w wykładach i spotkaniach ze specjalistami zdobędą wiedzę na temat zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych.

  OKRES REALIZACJI:

  Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2020 – 31.03.2022 r.

  KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

  Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego.

  FORMY WSPARCIA:

  W ramach projektu każdy z jego uczestników będzie mógł wziąć udział w następujących formach wsparcia:

  CYKL SEMINARIÓW POŚWIĘCONYCH NASTEPUJĄCYM OBSZAROM TEMATYCZNYM:

  MODUŁ I:

  PROFILAKTYKA ZDROWOTNA SENIORÓW I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

  Podczas seminariów przewidziano cykl wykładów poświęconych profilaktyce prozdrowotnej seniorów oraz przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym, podczas których uczestnicy pogłębią wiedzę dotyczącą zdrowego trybu życia, opartą na badaniach naukowych. W ramach modułu zostaną poruszone takie tematy jak:

  1. Najczęstsze problemy zdrowotne seniorów (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia wzroku, słuchu, zaburzenia funkcji poznawczych, problem cukrzycy) oraz możliwości ich wczesnego diagnozowania i przeciwdziałania
  2. Samoświadomość i samokontrola we wczesnym wykrywaniu schorzeń (samobadanie piersi, jąder, okresowe kontrole stomatologiczne)
  3. Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie
  4. Suplementacja witamin i minerałów – wskazania i potrzeby uzupełniania diety.
  MODUL II:

  DIETETYKA I ZDROWE ODŻYWIANIE

  Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami zdrowego żywienia i dowiedzą się jakimi zasadami powinny kierować się osoby starsze przy doborze produktów w swoim jadłospisie, a także w jaki sposób dzięki odpowiedniej diecie zminimalizować ryzyka chorób. W ramach modułu zostaną poruszone takie tematy jak:

  1. Racjonalne odżywianie elementem zdrowego stylu życia
  2. Dekalog zdrowego żywienia przystosowany do potrzeb pacjenta z nadwagą lub otyłością
  3. Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia
  4. Błędy żywieniowe
  MODUŁ III:

  OPIEKA GERIATRYCZNA I STAN PSYCHOFIZYCZNY SENIORÓW

  Podczas zajęć uczestnicy uzyskają wiedzę opartą na wynikach badań naukowych dotyczącą chorób wieku podeszłego, sposobom zapobiegania chorobom i ich leczeniu, odpowiedzią czym zajmuje się geriatria, poznają podstawowe zasady stosowania leków, ale również potrzebo osób cierpiących na schorzenia neurodegeneracyjne. W ramach modułu zostaną poruszone takie tematy jak:

  1. W jaki sposób można zapobiec zaburzeniom pamięci i otępieniu w starości?
  2. Bezpieczeństwo farmakoterapii chorób w starszym wieku- o czym należy pamiętać?
  3. Osteoporoza- niedoceniany problem. Zasady rozpoznawania i leczenia. Jak zapobiec złamaniom?
  4. Najczęściej występujące schorzenia i przewlekłe dolegliwości osób starszych w kontekście opieki geriatrycznej
  MODUŁ IV:

  WPŁYW ZAJĘĆ SPORTOWYCH I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN ZDROWIA OSÓB STARSZYCH

  Podczas zajęć uczestnicy uzyskają wiedzę opartą na wynikach badań naukowych dotyczącą znaczenia aktywności fizycznej dla seniorów, pomysłów na aktywność fizyczną dla osób 60+, bezpieczeństwa seniorów podczas wykonywanych ćwiczeń oraz korzyści z podejmowanej aktywności fizycznej. W ramach modułu zostaną poruszone takie tematy jak:

  1. Znaczenie aktywności fizycznej dla zachowania formy i zdrowia seniorów
  2. Indywidualny dobór rodzaju i intensywności wysiłku fizycznego
  3. Konsultacje zdrowotne i badania jako podstawa do rozpoczęcia zajęć sportowych
  4. Aktywność ruchowa w rehabilitacji osób starszych z chorobami układu krążenia
  MODUŁ V:

  ZASADY HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA W DOBIE WIRUSA SARS-COV

  Podczas zajęć uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą zasad higieny i bezpieczeństwa w dobie wirusa SARS-COV (COVID-19), dowiedzą się w jaki sposób bezpiecznie funkcjonować w obecnej sytuacji oraz zdobędą niezbędną wiedzę związaną z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W ramach modułu zostaną poruszone takie tematy jak:

  1. Zasady używania środków dezynfekcji
  2. Użytkowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek- jak i gdzie je otrzymać
  3. Zasady utrzymania dystansu społecznego i zapobieganie zachorowaniom
  4. Zdrowe odżywianie jako sposób na zachowanie odporności
  5. Prowadzenie aktywności fizycznej wspomagające odporność osób starszych
  6. Szczepienie ich wartość i zastosowanie
  MODUŁ VI:

  KORZYSTANIE Z NARZĘDZI CYFROWYCH W CZASIE PANDEMII

  Podczas zajęć uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą korzystania z narzędzi cyfrowych, dowiedzą się w jaki sposób korzystać z aplikacji na smartfonie czy też korzystania z platform internetowych. W ramach modułu zostaną poruszone takie tematy jak:

  1. Obsługa komputera i sieci Internet
  2. Korzystanie z platform i serwisów internetowych umożliwiających zdalną wymianę treści oraz załatwienie spraw tj. kontakt z urzędem za pomocą platformy E-PUAP, korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl), korzystanie z e-skierowań do specjalisty, e- recepty, e-zwolnienia
  3. Korzystanie ze specjalnych aplikacji na smartfonie związanych z informacją w zakresie COVID-19

  Seminaria będą odbywać się przez cały okres realizacji projektu (14 spotkań w 2020 r., 50 spotkań w 2021 r., 10 spotkań w 2022 r.). W 2020 roku uczestnicy zostaną podzieleni na 7 grup po 150 osób Każda grupa będzie uczestniczyć w dwóch seminariach. Na każdym z 14 seminariów przewidziano 2 godz. dydaktyczne (45-60 min.) wykładów poruszających 2 tematy w ramach każdego z 4 modułów. Razem zostanie zrealizowanych 112 h zajęć; po 16 na jedną grupę.

  Natomiast w latach 2021 oraz 2022 zostaną podzieleni na 20 osobowe grupy . Każda grupa będzie uczestniczyć w czterech seminariach. Na każdym z  seminariów przewidziano 8 godz. dydaktycznych (45-60 min.) wykładów poruszających jeden z sześciu dostępnych Modułów w ramach jednego spotkania. Łącznie poruszone zostaną cztery tematy. Razem zostanie zrealizowanych 1920 h zajęć; po 32 na jedną grupę.

  ORGANIZACJA POKAZÓW GASTRONOMICZNYCH

  Na każdym z 14 seminariów w 2020 roku w ramach modułu „Dietetyka i zdrowe odżywianie” zostaną zorganizowane pokazy gastronomiczne, które będzie prowadził specjalista z zakresu zdrowego odżywiania. Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy uzyskanej na wykładach ze zdrowego odżywiania i nauczą się przygotowywać ciekawe, zdrowe i przystępne dla nich cenowo dania. Projekt na 2020 rok przewiduje 14 h zajęć (7 grup po 150 os. uczestniczących w 2 seminariach; 2 h na jedną grupę).

  Udział we wszystkich zajęciach jest BEZPŁATNY

  Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie deklaracji uczestnictwa oraz formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów uczestnictwa w projekcie. Potencjalni zainteresowani wypełnią i złożą także ankiety weryfikujące potrzeby szkoleniowe i możliwości udziału w projekcie. Szczegółowy program zajęć zostanie udostępniony uczestnikom zakwalifikowanym do projektu. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych związanych z tematyką zajęć. Przewidziane są: obiad i przerwa kawowa
  w trakcie zajęć.

  REKRUTACJA:

  Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania limitu miejsc. Ostatecznie wyłoniona zostanie grupa 2250 uczestników. Zakłada się utworzenie listy rezerwowej. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie do 7 dni po zakończeniu rekrutacji.

  O przyjęciu do udziału w projekcie decydować będzie liczba uzyskanych punktów. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zaś w drugiej kolejności pozostałe osoby. Premiujące punkty będą mogły zdobyć:

  1. a) osoby niesamodzielne (w tym niepełnosprawne) – 5pkt.
  2. b) osoby ze zdiagnozowaną chorobą wieku podeszłego (m.in.: choroby serca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość) – 5 pkt.

  Łącznie każda z osób będzie mogła uzyskać 10 punktów. W przypadku wystąpienia jednakowej liczby punktów u kilku osób zgłaszających się do projektu i mogących zająć ostatnie wolne miejsca, o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń

  DO POBRANIA:

  Deklaracja uczestnictwa

  Formularz zgłoszeniowy

  Regulamin uczestnictwa

  Oświadczenie RODO

  Wskazane dokumenty rekrutacyjne można wypełnić i złożyć osobiście w biurze projektu – siedzibie Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub przesłać listownie pod adres:

  PODLASKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
  ul. Warszawska 44/1, III piętro
  15-077 Białystok
  (kamienica obok kościoła pw. Św. Wojciecha)
  tel: 85 732 02 58 a także na adres mail:  uniwersytet.podlaski@gmail.com

   

  Drogi Seniorze, nie zwlekaj, zapisz się już dziś!
  „Akademia Zdrowego Seniora” czeka właśnie na Ciebie!