O nas

Celem Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:

DZIAŁALNOŚĆ PROPAGATORSKA, EDUKACYJNA I PROMOCYJNA W ZAKRESIE:

 1. PROMOCJI KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,
 2. PROMOCJI I PROWADZENIA FORM DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, ZDROWOTNEJ, KULTURALNEJ, TWÓRCZEJ I KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEJ DLA SENIORÓW,
 3. AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH DO SYSTEMU KSZTAŁCENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE WIEDZY EKONOMICZNEJ, NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH, OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU, A TAKŻE ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH ZAINTERESOWANI SENIORÓW,
 4. STYMULOWANIA ROZWOJU OSOBOWEGO ORAZ SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ I FIZYCZNEJ, ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ WIEDZY O ZDROWIU,
 5. PROMOWANIA KRAJOZNAWSTWA, OCHRONY ZABYTKÓW ORAZ ORGANIZACJA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU CZŁONKÓW,
 6. WSPIERANIA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH, EKOLOGICZNYCH I REHABILITACYJNYCH OSÓB STARSZYCH,
 7. UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ I CHARYTATYWNEJ ORAZ POMOC W DĄŻENIU DO PODNIESIENIA POZIOMU ŻYCIA LUDZI STARSZYCH,
 8. AKTYWIZACJI SPOŁECZNA I POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB STARSZYCH,
 9. DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ STWORZENIA WARUNKÓW DO DOBREGO STARZENIA SIĘ,
 10. UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, W TYM DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI,
 11. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY MIASTAMI, REGIONAMI, PAŃSTWAMI I NARODAMI,
 12. WSPIERANIA I PROMOCJA IDEI WOLONTARIATU ORAZ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Skład Członków Zarządu Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Paweł BACKIEL – Prezes Zarządu

Joanna ZABIELSKA-CIECIUCH – Wiceprezes

Danuta ROSZKOWSKA – Wiceprezes

Paweł MYSZKOWSKI – Skarbnik

Krzysztof MNICH – Sekretarz