Liczba czynnych zwodowano seniorów od kilku lat stale rośnie. W 2016 roku w całym kraju pracujących emerytów było 596 tys., a pod koniec 2022 roku – 826 tys. W województwie podlaskim pracowało odpowiednio 11,9 tys. i 19,2 tys. osób z osiągniętym wiekiem emerytalnym.

W Podlaskiem w 2016 roku, seniorzy pozostający na rynku pracy stanowili 9,4 proc. wszystkich pobierających świadczenia emerytalne, zaś w kraju – 11,6 proc. W 2022 roku liczba aktywnych zawodowo osób z prawem do emerytury znacznie wzrosła i wynosi odpowiednio 12 proc. i 13,6 proc. Przez okres sześciu lat liczba podlegających ubezpieczeniu emerytów w całym kraju wzrosła o 39 proc., a w naszym województwie aż o 61 proc.

Wśród pracujących emerytów na koniec ubiegłego roku przeważały kobiety i stanowiły 57,5 proc. spośród zatrudnionych seniorów. Ponad 95 proc. to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Średni wiek pracujących emerytów wyniósł 67 lat i 1 miesiąc. Dla mężczyzn było to 68 lat 7 miesięcy, dla kobiet – 65lat i 11 miesięcy.

W gronie zatrudnionych emerytów największą grupą są osoby pracujące na umowę o pracę, stanowią one 39,1 proc. ogółu tej zbiorowości. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność to 29 proc., a osoby pracujące na umowę zlecenia – 26 proc.

Pracownicy w wieku emerytalnym są cennym źródłem wiedzy. Ich doświadczenie sprawia, że pracodawcy bardzo chętnie chcą mieć w swoim składzie taką doświadczoną kadrę. Poza tym dla samych pracowników świadomość, że chcą, a nie muszą pracować, powoduje, że praca sprawia im przyjemność.

Najwięcej pracujących emerytów zatrudnianych jest u płatników świadczących usługi związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Stanowią oni 15,3 proc. pracujących emerytów. Kolejny najczęściej zatrudniający seniorów sektor naszej gospodarki, to działalność związana z handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych i motocykli.

Liczba pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pracujących, podlegających chociaż ubezpieczeniu zdrowotnemu, w kraju wynosi 102 osoby. Najwięcej z nich zamieszkuje województwa: mazowieckie (158), wielkopolskie(152) oraz zachodniopomorskie i dolnośląskie (po 145), najmniej natomiast województwo podkarpackie (86). W Podlaskiem mamy 118 emerytów na 1000 osób pracujących.

Red. PP, fot. pixabay.com

Tagi:

,