Niektóre kobiety, pobierające okresową emeryturę kapitałową, po osiągnięciu męskiego powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat, będą miały z urzędu przeliczone świadczenie. Inne muszą złożyć wniosek. Na przeliczeniu mogą zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Kobiety, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i były członkiniami OFE, po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat, mogą ubiegać się o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresową emeryturą kapitałową. ZUS będzie wypłacał oba świadczenia do dnia poprzedzającego ukończenie wieku emerytalnego, przewidzianego dla mężczyzn, czyli 65 lat, chyba że prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej. Po tym czasie ZUS ponownie ustali wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Niektórym emerytkom ZUS przeliczy świadczenie z urzędu, inne muszą złożyć wnioski.

Jednym z warunków, który należy spełnić, aby otrzymać okresową emeryturę kapitałową, jest odpowiednia suma środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS, która powinna być równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Oznacza to, że jeżeli ta kwota jest niższa, to nie przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. Od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego wynosi 5887,80 zł (20 x 294,39 zł).

Wniosku o przeliczenie nie muszą składać emerytki, które były w OFE i nabyły uprawnienia do swojego świadczenia od 1 października 2017 r. Im ZUS z urzędu obliczy ponownie świadczenie i zacznie wypłacać emeryturę docelową od dnia ukończeniu przez nie 65 roku życia. Natomiast kobiety, które były w OFE i nabyły prawo do emerytury przed 1 października 2017 r., gdy obowiązywał jeszcze podwyższony wiek emerytalny, jeśli obecnie skończyły 65 lat, ale nie osiągnęły jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego wyższego niż 65 lat, mogą same wnioskować o ponowne obliczenie emerytury. Jeśli same nie złożą wniosku (druk ERPO), to ZUS przeliczy im świadczenie z urzędu, ale dopiero po osiągnięciu podwyższonego męskiego wieku emerytalnego.

Konieczność złożenia wniosku dotyczy również kobiet, które pobierają renty rodzinne po zmarłym małżonku wraz z okresową emeryturą kapitałową. Na wniosek mogą sprawdzić, czy świadczenie obliczone na podstawie ich pracy zawodowej i składek zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS jest korzystniejsze.

Red. PS, fot. pexels.com