Od marca wcześniejsi emeryci i renciści będą mogli więcej dorobić do wypłacanych świadczeń, ponieważ zwiększają się limity dochodów. Najniższy próg bezpiecznego dorabiania jest wyższy o ponad 236 zł brutto.

O 439,20 zł wzrastają limity, jakie dotyczą zarobków przy pobieraniu świadczeń przez wcześniejszych emerytów i rencistów, by ich wypłaty nie zostały całkowicie zawieszone. Nie mogą przekroczyć 7 793,70 zł. Jeśli z kolei nie osiągnięte zostaną zarobki wynoszące 4 196,60 zł brutto miesięcznie, wówczas świadczenie można pobierać w całości. Od 1 marca 2022 roku kwota do dorobienia będzie wyższa niż w poprzednich trzech miesiącach.

Przypominamy, że ograniczenia w wysokości dodatkowego wynagrodzenia dotyczą jedynie osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna), może dorabiać bez żadnych limitów i nie ma to wpływu na pobierane przez niego świadczenie.

Osoby, które zarabiają powyżej kwoty 4 196,60 zł muszą pamiętać, że ich emerytura lub renta może zostać zwieszona. Zmniejszeniu podlegają świadczenia w przypadku osiągania przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału, kalendarzowego ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zawieszeniu podlegają natomiast świadczenia w razie osiągania przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. wynosi 4 196,20 zł. Przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury czy też renty. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ten sam kwartał wynosi 7 793,70 zł, a przekroczenie tej granicy oznaczać będzie zawieszenie świadczenia.

Jak wspomnieliśmy, limit przychodów nie dotyczy osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli od marca tego roku do 1 338,44 zł brutto. Wtedy, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby pobierające emerytury częściowej, renty inwalidy wojennego, renty inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także członkowie rodzin pobierający renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również może zarobkować bez ograniczeń.

Jeśli przychód osiągany przez pracującego emeryta czy rencistę będzie mieścił się w przedziale między 70 proc. a 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie pomniejsza się o kwotę przekroczenia. W sytuacji gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to o kwotę:

  • 691,94 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 518,99 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 588,19 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszone zostają emerytury i renty tych świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Co ważne, od tego roku takie same zasady obowiązują osoby pobierające renty socjalne. Świadczenia te nie są już zawieszana po przekroczeniu pierwszego progu limitu, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi:

,