Czternastoosobowa Białostocka Rada Seniorów zainaugurowała działalność. W środę (15 grudnia) odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego członkowie rady wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Członkowie Białostockiej Rady Seniorów w głosowaniu jawnym wybrali spośród siebie zarząd Rady, czyli przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącą Rady została Katarzyna Łotowska, funkcję wiceprzewodniczącej będzie pełnić Bożena Bednarek. Seniorzy zdecydowali, że sekretarzem zostanie Wiesława Szwed.

Zarząd będzie reprezentował Radę Seniorów na zewnątrz i kierował jej pracami, a w szczególności ustalał terminy posiedzeń i propozycje porządku obrad, zwoływał posiedzenia, prowadził obrady oraz zapraszał gości.

Rada liczy 14 osób, 7 przedstawicieli z grupy białostoczan, którzy ukończyli 60 rok życia oraz 7 przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów. Kadencja Rady Seniorów trwa 3 lata. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz na kwartał, i są jawne. Rada swoje stanowiska wyraża w formie uchwał.

Białostocka Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest wspieranie miasta w realizacji polityki senioralnej. Jest „rzecznikiem” osób starszych wobec władz miasta. Podstawowym celem jej działalności jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz wspieranie międzypokoleniowej solidarności, czyli wzajemnej odpowiedzialności wobec osób przynależących do różnych grup wiekowych.

Red. PS, inf. i fot. bialystok.pl