Do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko zazwyczaj zgłaszają rodzice. Ale są sytuacje gdy dziadkowie – emeryci mogą ubezpieczyć wnuka.

Każdy emeryt ma prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy pozostają na jego utrzymaniu i nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Do ubezpieczenia mogą też zgłosić krewnych wstępnych (ojca, matkę, dziadka, babcię) pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

– Dziadkowie – emeryci mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, ale tylko wtedy, jeśli jego rodzice nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy, działalności na własny rachunek lub ubezpieczenia dobrowolnego. Mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie jest on objęty tym ubezpieczeniem z innego tytułu, np. nie jest studentem, pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadzącą działalność gospodarczą czy osobą bezrobotną – informują urzędnicy ZUS.

Zgłoszenie wnuka czy innego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego emeryt czy rencista dokonuje na druku ZUS EUZ. Na tym samym druku dokonuje również wyrejestrowania z tego ubezpieczenia jeśli np. wnuk uzyska inny tytuł do ubezpieczenia.

Członkami rodziny są:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
  • małżonek;
  • wstępni (np. ojciec, matka, dziadek, babka) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ani nie są osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz zamieszkują na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
  • Za członka rodziny nie uważa się partnerów (konkubentów), nawet jeśli wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe czy wychowują dzieci.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi: