Dzisiejszy materiał zostanie poświęcony usuwaniu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości. Wycinkę drzew reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1 wskazanej ustawy zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. W sytuacji, gdy ziemia, na której rosną drzewa lub krzewy, należy do nas, dodatkowa zgoda nie będzie potrzeba.

Należy jednak pamiętać, że od zasady konieczności uzyskania zezwolenia są wyjątki. Zezwolenia nie trzeba uzyskiwać, gdy chodzi o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane też w przypadku roślin, których usunięcie nie będzie miało związku np. z dalszą sprzedażą, jak np. to odbywa się na prywatnych zalesionych terenach. W niektórych jednak sytuacjach, nawet mimo że drzewo jest nasze bo rośnie na naszej posesji i nie zamierzamy go sprzedawać, konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia. Dotyczy to drzew, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wycinkę drzewa zgłasza się do odpowiedniego organu – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa urząd powinien wysłać wyznaczoną osobę do oględzin celem określenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 centymetrów, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z nich – bądź nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.

Gmina ma prawo w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw. Z zasady wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wnosi taki sprzeciw. Gdy zgłoszenie zawiera braki formalne organ w drodze postanowienia wzywa do uzupełnienia ich w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za: usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa, usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

Adwokat Jacek Osmólski, fot. pixabay.com