Bo inaczej ich świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą obniżone bądź – w pewnych przypadkach – całkowicie zawieszone. Chodzi o rencistów i tych emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (ci mogą bowiem dorabiać bez ograniczeń), a przy tym zachowują aktywność zawodową. Od września, by nie stracić części świadczeń, mogą oczywiście do nich dorabiać, ale z powodu zmiany limitu, wypłata od pracodawcy czy zleceniodawcy powinna być niższa. I to nawet aż o 230 złotych.

Emeryci i renciści, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, a cały czas pracują, muszą kontrolować limity, jakie mogą zarobić przy swoich świadczeniach. Od 1 września 2021 roku ich kwota będzie niższa niż w poprzednich trzech miesiącach. Gdy zarobki nie przekroczą 3853,20 zł brutto miesięcznie, wówczas świadczenie można pobierać w całości. Jeśli jednak wynagrodzenie było maksymalną kwotą dolnego limitu z ubiegłych miesięcy, to od września powinno być mniejsze o 123,90 zł.

Limity dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie ma to wpływu na pobierane przez niego świadczenie.

Pobierana emerytura lub renta może zostać zmniejszona lub prawo do niej może być zawieszone w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu przekraczającego określone limity dorabiania.

Zmniejszeniu podlegają świadczenia w przypadku osiągania przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał, kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zawieszeniu natomiast – w razie osiągania przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 roku wyniosło 5504,52 zł i jest niższe o 177 zł miesięcznie mniej niż w pierwszym kwartale. Dlatego pracujący emeryci i renciści w kolejnych trzech miesiącach, począwszy od września, mogą dorobić mniej.

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. wynosi 3853,20 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury czy też renty. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ten sam kwartał wynosi 7155,90 zł, a przekroczenie go oznaczać będzie zawieszenie świadczenia.

Limit przychodów nie dotyczy osób, jak wspomnieliśmy powyżej, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej. Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby pobierające emerytury częściowej, renty inwalidy wojennego, renty inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także członkowie rodzin pobierający renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również może zarobkować bez ograniczeń.

Jeżeli przychód osiągany przez pracującego emeryta czy rencistę przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie pomniejsza się o kwotę przekroczenia. W sytuacji, gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to o kwotę:

  • 646,67 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 485,04 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 549,71 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszone zostają emerytury i renty tych świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Świadczenie to zostanie zawieszona już po przekroczeniu kwoty 3 853,20 zł przychodu.

Red. PS, fot. pixabay.com