Pozostając w tematyce ksiąg wieczystych, kolejny wpis będzie zawierał kilka zasad, jakie obowiązują i jakimi rządzą się księgi wieczyste oraz co zawierają poszczególne działy księgi wieczystej.

Jedna z podstawowych zasad jest jawność formalna ksiąg wieczystych. Jak sama nazwa wskazuje księgi wieczyste są jawne. W praktyce oznacza to, że każdy może przeglądać księgę wieczystą. Bardzo istotne jest, że w związku z jawnością ksiąg wieczystych, nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej. Zasada jawności nie obejmuje możliwości przeglądania akt księgi. Taką możliwość ma osoba dopiero w momencie wykazania interesu prawnego.

Kolejne zasady to domniemanie zgodności ze stanem prawnym, która oznacza domniemanie, że stan zapisany w księdze wieczystej jest zgodny ze stanem rzeczywistym oraz pierwszeństwo praw wpisanych, zgodnie z którym ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed prawami niewpisanymi.

Następną z zasad jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Jest to swoista ochrona nabywcy w sytuacji, kiedy kupujemy nieruchomość od osoby, która jest właścicielem nieruchomości wpisanym w księdze wieczystej, ale nie jest nim faktycznie. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

Dane wpisywane do ksiąg wieczystych dzieli się według działów. Dział pierwszy księgi wieczystej „O” –Oznaczenie nieruchomości, w którym znajdują się szczegółowe dane o położeniu nieruchomości, jej powierzchni. Dział pierwszy księgi wieczystej „Sp” – Spis praw związanych z własnością, w którym najczęściej wprowadzane są informacje o własności, współwłasności, użytkowniku wieczystym, udział w nieruchomości wspólnej, służebności gruntowe.

Dział drugi księgi wieczystej, który zawiera oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego oraz informację odnośnie sposobu nabycia prawa przez daną osobę.

Dział trzeci księgi wieczystej, w którym wpisywane są ograniczone prawa rzeczowe, ograniczenia w użytkowaniu nieruchomością między innymi takie jak wszczęcie egzekucji, wywłaszczenia, upadłości, służebności przesyłu bądź służebności przechodu, prawa i roszczenia takie jak prawo pierwokupu, odkupu, dzierżawy, umowy przedwstępne.

Dział czwarty księgi wieczystej zawiera informacje odnośnie hipoteki (jej wysokość, walutę, wierzyciela hipotecznego i dokładne jej określenie).

Adwokat Jacek Osmólski, fot. pixabay.com