Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi:                                      24

Termin rozpoczęcia usługi:                          14.06.2021

Termin zakończenia usługi:                         16.06.2021

Maksymalna liczba uczestników:              15

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu:                                           Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu:                                      Paweł Backiel

Telefon:                                                              85 7320 258

E-mail:                                                                  uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w działach kadrowo-płacowych, zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat postępowania i rozliczania spraw kadrowo-płacowych oraz uporządkowanie już posiadanej wiedzy na temat kadr i płac.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z 3 zajęć po 8 godzin zegarowych

Tematy zajęć:

Dzień 1

Pre test

 1. Elementy stosunku pracy.
 2. Nawiązanie stosunku pracy: kwestionariusz kandydata, kwestionariusz pracownika, RODO, umowa o pracę.
 3. Rodzaje umów o pracę, forma i treść umowy o pracę.
 4. Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.
 5. Telepraca i praca zdalna.
 6. Samozatrudnienie – umowa B2B.
 7. Sposoby rozwiązania umowy o pracę.
 8. Wynagrodzenie za pracę.
 9. Ochrona wynagrodzenia, zasady dokonywania potrąceń.
 10. Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych.
 11. Pozostała dokumentacja pracownika: ewidencja czasu pracy, imienne karty wynagrodzeń, dokumenty związane z urlopem wypoczynkowym.

Dzień 2

 1. Świadectwo pracy.
 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 3. Szkolenie BHP.
 4. Badania profilaktyczne.
 5. Normy i wymiar czasu pracy
 6. Ewidencja czasu pracy.
 7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 8. Akty prawne regulujące zasady wyliczania wynagrodzeń za nadgodziny
 9. Ustalanie podstaw wynagrodzeń za czas pracy przepracowany w nadgodzinach
 10. Wynagrodzenia i dodatki za pracę ponadnormatywną w różnych systemach czasu pracy i rozliczeniowych
 11. Podstawy ze składników zmiennych i stałych

Dzień 3

 1. Pojęcie list płac.
 2. Rodzaje list płac i ich elementy składowe.
 3. Lista płac – wyliczanie wynagrodzenia netto pracownika i kosztów dla pracodawcy.
 4. Składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w liście płac.
 5. Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) jako narzut kosztów wynagrodzeń.
 6. Zbiegi tytułów ubezpieczeń a obciążenia ZUS.
 7. Limit poboru składek emerytalno-rentowych przy wyliczeniu obciążeń składkowych.
 8. Zasady ustalania podatku dochodowego: progi podatkowe a procent podatku, koszty uzyskania przychodu, kwota zmniejszająca podatek.

Post test

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił w praktyce zastosować przepisy i interpretacje w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych, będzie posiadał praktyczna wiedzę na temat przepisów prawa pracy oraz związanych z tym przepisów podatkowych i ZUS. Bedzie potrafił prowadzić dokumentację kadrową. Zdobędzie wiedzę w zakresie postepowania i rozliczania dokumentacji pracowniczej.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działu kadr, jak również do osób z innych działów niż kadry i płace, które chcą poznać lub zaktualizować wiedzę. Dedykowane jest też właścicielom firm zatrudniającym pracowników i wszystkich osobom zainteresowanym problematyką szkolenia.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej: prezentacje, ćwiczenia oraz linki do filmów szkoleniowych.

Materiały dostarczane są w na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu”

 

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:                                Joanna Lisowska (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi:

Adres:                                                  Na miejscu u klienta (usługa realizowana zdalnie)

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy szkoleniowej (https://app.livewebinar.com). Każdy z uczestników otrzymuje link do platformy za pośrednictwem, której prowadzona będzie usługa. Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana. Wizerunek uczestników nie będzie rejestrowany.

Do zdalnej komunikacji uczestnik potrzebuje sprzętu komputerowego: komputer PC (minimum 2 rdzeniowy oraz minimum 2 GB RAM) oprogramowaniem Windows 7 lub wyżej, MAC-tylko z przeglądarką Chrome, Android- tylko z przeglądarką Chrome Uczestnik musi dysponować minimalnymi parametrami łącza sieciowego: 5MB/s. Niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym uczestnikom dostęp do prezentowanych treści jest zaktualizowana przeglądarka internetowa, np. Google Chrome wersja 29 lub późniejsza, Opera wersja 38.0 lub późniejsza, Mozilla Firefox version 4 5.0 lub późniejsza.