Okres zimowy, to czas nie tylko ferii, różnych aktywności na śniegu, ale również, w szczególności dla osób starszych, czas ograniczonej aktywności z powodu zwiększonego ryzyka upadku, uszkodzenia ciała na oblodzonym czy nieodśnieżonym chodniku. Niejednokrotnie dochodzi do wypadków, które skutkują np. złamaniem bądź skręceniem ręki, nogi, biodra lub też innym poważnym uszkodzeniem ciała, z którymi związana jest czasowa niezdolność do pracy, oraz psychiczne cierpienie.

Każdy chodnik położony wzdłuż posesji powinien zostać uprzątnięty z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.Często osoby poszkodowane nie są świadome tego, że można dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę powstałą wskutek takiego zdarzenia lub też odszkodowania. Od właściciela lub zarządcy danego terenu można starać się o rekompensatę za niefortunny upadek. Jej wysokość zależy od wielu czynników, takich jak doznane obrażenia, czas trwania leczenia, wiek osoby poszkodowanej, wpływ wypadku na jej życie.

Chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli doszło do wypadku właśnie na chodniku, należy pamiętać, aby dobrze udokumentować całe zdarzenie i udowodnić, że poniosło się straty w wyniku wypadku. Najlepiej więc wezwać na miejsce pogotowie ratunkowe (dokumentacja medyczna potwierdzi okoliczności wypadku oraz jego miejsce) oraz zebrać dane od osób, które były świadkami zdarzenia lub udzielały nam pomocy. Ważne jest też, aby wykonać zdjęcia na miejscu wypadku, które będą obrazowały stan chodnika. Do osoby poszkodowanej należy wykazanie, kto jest winny całej sytuacji.

W tym miejscu należy podkreślić, że jeśli do wypadku doszło w wyniku nierówności chodnika (np. z powodu dziury w chodniku), to odpowiedzialny będzie podmiot, do którego należy utrzymanie tego chodnika w należytym stanie technicznym. Jeśli natomiast przyczyną Twojego upadku było oblodzenie chodnika, to odpowiedzialność ponosić będzie podmiot, do którego obowiązków należało odśnieżanie tego konkretnego chodnika. Najczęściej będzie to firma, które zlecono wykonywanie tych czynności.

W zależności zatem od przyczyn upadku i jego okoliczności może to być właściciel nieruchomości, gmina, zarządca drogi lub podmiot, któremu zlecono utrzymanie chodnika w należytym stanie. Właściciel nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Do sprawcy zaniedbań można wystąpić z następującymi roszczeniami: zwrotu kosztów leczenia, zwrotu kosztów rehabilitacji, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, pokrycia strat materialnych za zniszczone przedmioty (np. zegarek, telefon), odszkodowania za utracony zarobek, czy też w niektórych sytuacjach, kiedy wypadek doprowadza do kalectwa, zwrotu kosztów przyznanej renty.

Następnie należy zgłosić zdarzenie do podmiotu odpowiedzialnego, dołączyć zgromadzone dowody i wskazać, jakie są roszczenia w zakresie zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek na chodniku, ewentualnie roszczenia dodatkowe. Jeśli podmiot odpowiedzialny za upadek na chodniku posiadał w tym zakresie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, to albo wskaże dane zakładu ubezpieczeń i numer polisy OC, albo sam przekaże zgłoszenie do tego ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma co do zasady 30 dni, aby rozpatrzyć zgłoszenie. Jeśli ubezpieczyciel oraz podmiot odpowiedzialny za upadek na chodniku odmówi całkowicie wypłaty odszkodowania albo wypłaci kwotę niższą, pozostanie skierowanie pozwu do sądu i przed sądem domaganie się zasądzenia pełnych kwot zadośćuczynienia i odszkodowania.

Adwokat Jacek Osmólski, fot. pixabay.com