Przepisy prawa w Polsce przewidują szereg ulg i zniżek dla seniorów. Niektóre wynikają wprost z ustaw, a inne z różnorakich działań podejmowanych przez samorządy.

Jednym z takich przywilejów są bezpłatne leki. Przysługują one osobom, które ukończyły 75. rok życia. Są to leki na receptę, szczegółowo wskazane na liście refundacyjnej. Od bieżącego roku recepty na takie leki mogą być również wystawiane przez lekarzy specjalistów. Dodatkowo, prawo do nabycia bezpłatnie leków przysługuje również niektórym grupom pacjentów, np. inwalidom wojennym.

Drugim przywilejem seniorów jest możliwość zwolnienia z abonamentu radiowo – telewizyjnego. Do zwolnienia z opłat abonamentowych uprawnione są między innymi osoby, które: posiadają orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ukończyły 75 lat, są niesłyszące, mają stwierdzoną całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, są niewidome, ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, są bezrobotne, posiadają prawo do świadczenia przedemerytalnego, czy też otrzymują zasiłek dla opiekuna.

Należy jednak pamiętać o dokonaniu odpowiednich formalności w placówce Poczty Polskie S.A., tj o złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedłożenia odpowiednich dokumentów, które będą to potwierdzały. Zwolnienie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono tych formalności.

Kolejnym uprawnieniem przysługującym emerytom i rencistom jest możliwość korzystania z kilku zniżek na podróż pociągiem. Rabat w wysokości 30% przysługuje osobom, które skończyły 60 lat i podróżują pociągami PKP Intercity. Zniżka wynosi 37%, obowiązuje w 2. klasie pociągów osobowych, TLK oraz ekspresowych, ale seniorzy mają prawo tylko do dwóch takich przejazdów w roku. Aby z nich skorzystać, należy okazać specjalne zaświadczenie, wystawiane przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Do ulgowych przejazdów upoważnieni są także kombatanci i inwalidzi wojenni (nawet do 78%), a także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Większość placówek kulturalnych traktuje seniorów ulgowo, proponując zniżki o różnej wysokości. W Polsce obowiązują przepisy, które obligują wszystkie muzea państwowe do wprowadzenia ulgowych biletów dla kilku kategorii osób, w tym dla osób powyżej 65. roku życia, emerytów, rencistów i rencistów socjalnych. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z tej ulgi są legitymacje emeryta-rencisty czy dokumenty potwierdzające wiek.

Samorządy coraz częściej oferują seniorom dedykowane im karty, umożliwiające korzystanie ze zniżek. Z kartą seniora można liczyć na upusty m.in. w księgarniach, prywatnych placówkach medycznych, restauracjach czy teatrach. Warto zasięgnąć informacji w swojej gminie, czy oferuje ona specjalne programy dla seniorów albo poprosić o pomoc w tym kogoś z rodziny.

Adwokat Jacek Osmólski, fot. pixabay.com

Tagi: