Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce obowiązuje kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną ze szczególnych form, która jest warta omówienia, jest działalność na najmniejszą skalę, czyli działalność nierejestrowana, która jednocześnie nie stanowi działalności gospodarczej z uwagi na brak konieczności jej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców (art. 5 ust. 1), nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jest to zatem drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji firmy. Abyś mógł prowadzić działalność w takiej formie, należy spełnić następujące warunki: jesteś osobą fizyczną, przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej, nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji oraz w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałeś działalności gospodarczej. Pamiętać jednak należy, że jeśli w trakcie korzystania z działalności nierejestrowanej dokonana zostanie rejestracja działalności w CEIDG, to w takiej sytuacji z dniem określonym we wniosku działalność ta staje się działalnością gospodarczą.

Z działalnością nierejestrowaną wiąże się szereg korzyści. Osoba nie musi zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (osoba nie będzie potrzebowała numerów identyfikacyjnych NIP i REGON). Nie trzeba płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności. Nie trzeba płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek, podatku VAT (zwolnienie podmiotowe) oraz prowadzić skomplikowanej księgowości (wystarczająca jest uproszczona ewidencja sprzedaży). Oprócz wielu korzyści są również i obowiązki, których należy przestrzegać. Należą do nich: prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowej w zeznaniu rocznym PIT – 36, przestrzeganie praw konsumentów oraz wystawianie faktur lub rachunków na żądanie kupującego. Na uwagę również zasługuje fakt, iż w świetle prawa cywilnego osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest „przedsiębiorcą”.

Warto również wspomnieć, iż przy działalności nierejestrowanej, w większości przypadków, nie ma wymogu korzystania z kasy fiskalnej, gdyż obowiązek taki pojawia się z chwilą przekroczenia progu 20 000 złotych rocznego obrotu. Jednocześnie w niektórych wypadkach kasa fiskalna będzie potrzebna, a dotyczy to niektórych rodzajów działalności, przy których istnieje obowiązek stosowania kas fiskalnych bez względu na obroty (np. usługi fryzjerskie, przewóz osób).

Adwokat Jacek Osmólski, fot. pixabay.com