Pozostając w temacie niepełnosprawności, dzisiejszy artykuł zostanie poświęcony jego dalszej analizie. Jak zostało już wskazane w orzeczeniu o niepełnosprawności, można wyróżnić trzy stopnie: znaczny, umiarkowany oraz lekki stopień niepełnosprawności.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zaliczane są osoby z naruszoną sprawnością organizmu, które są niezdolne do pracy i wymagają, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, lub osoby zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w pełnieniu ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Aby osoba została zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności, muszą być jednocześnie spełnione dwie przesłanki: ograniczenia w wykonywaniu zatrudnienia i konieczność sprawowania stałej lub długotrwałej opieki i pomocy nad taką osobą. Niezdolność do samodzielnej egzystencji natomiast jest to naruszenie sprawności organizmu w stopniu, który uniemożliwia zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych (głównie chodzi o samoobsługę, poruszanie się oraz komunikację).

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą być zaliczone osoby z naruszoną sprawnością organizmu, a mianowicie: osoby niezdolne do pracy, osoby zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub osoby, które wymagają czasowej bądź częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie jest pozbawiona możliwości zatrudnienia u pracodawcy, który nie zapewnia warunków pracy chronionej, jednocześnie niezbędne jest przystosowanie przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zatrudnienie takiej osoby w formie telepracy.

Do trzeciego, lekkiego, stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, bądź osoby mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się uzupełniać przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub techniczne.

Na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, powiatowy zespół wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, okazuje prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Wydana legitymacja osoby niepełnosprawnej stanowi potwierdzenie posiadania orzeczenia w tym zakresie.

Adwokat Jacek Osmólski, fot. pixabay.com