Zakończyły się prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza głównego w bazylice sejneńskiej, będącej częścią zabytkowego zespołu klasztornego dominikanów w Sejnach.

Kompleksowe prace przy zabytkowym ołtarzu trwały dwa lata. Poprzedziły je badania stratygraficzne. Konserwacja ołtarza obejmowała m.in. oczyszczenie ołtarza, usunięcie przemalowań i zabrudzeń, wzmocnienie murów, tynków, płaskorzeźb oraz elementów dekoracyjnych.

Dawny blask dzięki konserwacji odzyskało tabernakulum. Wykonane w XVIII wieku, barokowe, drewniane, złocone. Prace konserwatorskie z jednej strony zabezpieczyły je przed dalszą destrukcją, z drugiej – przywróciły mu pierwotne wartości artystyczno-estetyczne.

Tabernakulum zostało zdezynfekowane, oczyszczone a ubytki – uzupełnione. Partie złocone zostały zrekonstruowane.

Odnowione zostały także obrazy znajdujące się w ołtarzu głównym – „Nawiedzenie NMP” (XVIII/XIX wiek) i „Ukrzyżowanie” (XVIII wiek).

Dzieła wymagały oczyszczenia, uzupełnienia brakujących fragmentów gruntu oraz zabezpieczenia przed niszczeniem. Podstawowym celem prac konserwatorskich było przywrócenie obrazom pierwotnych wartości artystyczno-estetycznych.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków dwukrotnie (w 2019 i w 2020 roku) wsparł parafię w prowadzonych pracach konserwatorskich, przyznając na ten cel dotacje.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach został zbudowany w latach 1610-1619 w stylu późnorenesansowym. W późniejszym czasie do kościoła został dobudowany kompleks zabudowań klasztornych, które ukończono w 1706 roku. W latach 1760-1779 dokonano przebudowy kościoła w stylu baroku wileńskiego. Podczas przebudowy świątyni zmieniono orientację kościoła. Wówczas ołtarz główny został przestawiony i obrócony o 180 stopni, dokonano też przeróbki szczytu.

Red. PS, fot. WUOZ w Białymstoku