W dniu dzisiejszym przybliżę Państwu kwestię abonamentu radiowo – telewizyjnego, a w szczególności kwestię zwolnienia z opłat za wskazany abonament.

Abonament radiowo – telewizyjny pobierany jest za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Posiadacz radia czy telewizora ma obowiązek rejestracji odbiornika w dowolnej placówce pocztowej w ciągu 14 dni od kupna. Niezależnie od liczby odbiorników używanych przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym i samochodzie, a także posiadanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, placówki oświaty, uczelnie, a także domy pomocy społecznej w tym samym budynku lub zespole budynków i w pojazdach tych instytucji – uiszcza się tylko jedną opłatę radiową lub telewizyjną.

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny w 2020 roku wynosi 7,00 złotych (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84,00 złote). Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 złotych (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 272,40 złotych).

Zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu radiowo – telewizyjnego są osoby, które zaliczono do I grupy inwalidzkiej, orzeczono wobec nich całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopnień niepełnosprawności oraz trwałą lub okresową niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym. Wymienione osoby zostają zwolnione od opłat abonamentowych na podstawie orzeczenia właściwego organu orzekającego albo orzeczenia właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego.

Zwolnione od opłat są również osoby starsze, które ukończyły 75. rok życia. Są one zwolnione na podstawie dowodu osobistego, poświadczającego ich wiek. Ponadto osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia.

Zwolnione od opłaty abonamentowej mogą być osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną. Kolejną grupą osób zwolnionych są osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, osoby bezrobotne, posiadające prawo do zasiłków przedemerytalnych oraz świadczeń przedemerytalnych.

Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które w placówce pocztowej: przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych oraz dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia.

Za niepłacenie abonamentu RTV grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej kwoty abonamentu RTV, czyli 681,00 złotych.

Warto dodać, że zaległość z tytułu nieopłacania abonamentu można próbować rozłożyć na raty lub umorzyć. Wnioskować o to można, składając pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Adwokat Jacek Osmólski, fot. pixabay.com