Osoby, które chcą złożyć wnioski o przyznanie emerytur lub rent, a z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą tego robić w okresie trwania epidemii, nie muszą martwić się o to, że nie otrzymają wypłaty za okres jej trwania. Wystarczy, że wnioski w tej sprawie zgłoszą najpóźniej w ciągu 30 dni po ustaniu pandemii.

18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy , które umożliwiają przyznanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Emerytury i renty, a także inne świadczenia o podobnym charakterze długoterminowym, przyznawane są, czy też podejmowana jest ich wypłata lub ponownie ustalana wysokość, wyłącznie na wniosek. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony najpóźniej 30 dnia po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19, możemy ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je lub podjąć jego wypłatę od dnia, w którym spełnione zostały wymagane do tego warunki. Jednak nie może nastąpić to wcześniej niż od 1 marca 2020 r. W tym celu do wniosku taka osoba musi dołączyć stosowne oświadczenie – wyjaśnia informuje Katarzyna Krupicka z białostockiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Regulacja ta nie dotyczy świadczeń, które:
– przyznaje prezes ZUS w drodze wyjątku (art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS),
– przyznawane są kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
– są rodzicielskimi świadczeniami uzupełniającymi, jak mama 4 plus (ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym).

Wydłużony zostaje również termin na zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne. Można to zrobić w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu, w którym poświadczone jest, że przez 180 dni pobierany był zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku gdy termin ten upływa w okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, taki wniosek można złożyć nie później niż w ciągu 30 dni po ustaniu pandemii.

Co do rozliczenia z przychodu uzyskanego w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. przez osobę uprawnioną do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, można powiadomić ZUS o jego wysokości, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, także w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w związku z COVID-19.

Red. PS, fot. ZUS

Tagi:

, ,