W kolejnym artykule, poświęconym tematowi wad towaru otrzymanego przez klienta w ramach obrotu towarami i usługami, postaram się przybliżyć Państwu drugą możliwą drogę składania reklamacji przez konsumenta. Obok gwarancji, o której była mowa w poprzednim wpisie, kolejnym trybem dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą towaru konsumpcyjnego jest rękojmia, która szczegółowo została uregulowana w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

Najogólniej rzecz biorąc, rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za towar, która powstaje z mocy prawa. Obejmuje ona odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne, o których konsument nie wiedział w momencie zawierania umowy, a zatem przewiduje szerszy zakres odpowiedzialności od gwarancji, która odnosi się tylko i wyłącznie do wad fizycznych. Istotne również w odniesieniu do gwarancji jest to, iż podmiotem odpowiedzialnym na podstawie rękojmi za powstałe wady jest tylko sprzedawca i to do niego powinniśmy kierować pismo reklamacyjne. W konsekwencji nie ma znaczenia więc, kto jest producentem bądź importerem rzeczy.

Rozróżnia się dwa rodzaje wad objętych rękojmią. Wady fizyczne to niezgodność towaru z umową, które mogą polegać na: braku określonych właściwości (np. zawyżono parametry, użyto innych materiałów), wydaniu kupującemu rzeczy w stanie niezupełnym (np. laptop sprzedany bez ładowarki), zmniejszeniu wartości, użyteczności rzeczy (np. przemakalność nieprzemakalnej kurtki), braku właściwości rzeczy, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę (np. urządzenie medyczne nie ma właściwości leczniczych wskazanych przez sprzedawcę). Wady prawne natomiast mogą między innymi polegać na tym, że zakupiony towar jest własnością osoby trzeciej (np. pochodzi z kradzieży), jest obciążony prawem osoby trzeciej (np. przysługuje osobie prawo pierwokupu tej rzeczy).

Z chwilą wystąpienia wady w otrzymanej rzeczy konsumentowi przysługuje reklamacja, w której może on domagać się od sprzedawcy z tytułu rękojmi jednego ze wskazanych działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna. Wybór powyższego rozwiązania należy do konsumenta.

Z punktu widzenia klienta bardzo istotny jest okres, w jakim można skorzystać z rękojmi. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeśli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jej wydania. Wyjątkiem są nieruchomości, gdzie okres odpowiedzialności wynosi 5 lat. Co istotne, powyższego terminu nie można skrócić, poza towarami używanymi, gdzie sprzedawca może skrócić okres swojej odpowiedzialności do 1 roku, jednakże o fakcie tym jest zobowiązany poinformować konsumenta.

Reklamację można złożyć w dowolnej formie, aczkolwiek najlepszym rozwiązaniem jest złożenie w formie pisemnej. Ważne, aby żądanie wynikające z rękojmi zostało złożone sprzedawcy w ciągu roku od dnia wykrycia wady. Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. W przypadku jego niedotrzymania przez sprzedawcę, uznaje się, iż reklamacja jest zasadna i sprzedawca nie może po jego upływie odmówić spełnienia żądania konsumenta.

Jacek Osmólski, adwokat / Fot. pixabay.com