Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. „13 emerytura” przekazane zostanie razem z wypłatą należną za kwiecień 2020 r., w ustalonym terminie płatności tego świadczenia. Decyzję o przyznaniu tzw. „trzynastki” emeryci i renciści otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej wraz z waloryzacją. Wysyłka obydwóch korespondencji odbędzie się w kwietniu.

Dodatkowa gratyfikacja wypłacona będzie z urzędu. Teraz będzie świadczeniem corocznym. Tak jak było dotychczas, nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Kwota „13 emerytury” wynosi w tym roku 1200,00 zł brutto. 981zł netto – od emerytury odprowadzony będzie podatek oraz składka zdrowotna.

Ustawa gwarantuje, że z dodatkowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Zostanie ono wypłacone tym osobom, które na dzień 31 marca 2020 r. miały ustalone prawo do emerytury lub renty albo innych wymienionych w ustawie świadczeń – pod warunkiem, że je pobierały.

Nie wypłacimy go osobom, które na ten dzień miały zawieszone prawo do wypłaty np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających limity zarobków lub z tym dniem ustało prawo do renty. Środki z tzw. „trzynastki” będą oznaczone na przekazach i przelewach bankowych specjalnym identyfikatorem, dzięki czemu będą w prosty sposób rozpoznawane i co za tym idzie, nie będą podlegały zajęciom komorniczym – wyjaśnia Katarzyna Krupicka rzeczniczka podlaskiego oddziału ZUS.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwało osobom pobierającym:
• emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
• renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
• renty socjalne, szkoleniowe,
• nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
• rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
• renty rodzinne,
• świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Mimo tego, że świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługujące za kwiecień, płacone są w maju – dodatkowa wypłata wraz z comiesięcznym świadczeniem do tych osób trafi również pod koniec kwietnia, gdyż 1 maja to dzień ustawowo wolny od pracy. Zasada jest, że jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto, to terminem wypłaty jest dzień roboczy przed tą datą – informuje Katarzyna Krupicka rzeczniczka podlaskiego oddziału ZUS.

Źródło: mat. pras. ZUS