O gwarancji pisze nasz ekspert, Jacek Osmólski, adwokat.

Kiedy kupujemy – towar lub usługę – zdarza się, że otrzymany przez nas towar jest wadliwy. Jednym z uprawnień do dochodzenia roszczeń, jakie przysługuje wówczas konsumentowi, jest gwarancja. Szczegółowo regulują to przepisy Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja w znaczeniu ogólnym to zobowiązanie gwaranta – importera, producenta, dystrubutora lub sprzedawcy – w stosunku do kupującego. Powstaje ono w chwili, kiedy rzecz sprzedana nie ma właściwości wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym. Co istotne, gwarancja nie jest obowiązkowym, a jedynie dobrowolnym oświadczeniem przedsiębiorcy. Gwarant jest zobowiązany do udzielenia jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, w szczególności obejmujących: nazwę i adres gwaranta, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia, z jakich można skorzystać w przypadku stwierdzenia wady rzeczy sprzedanej oraz stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzecz sprzedanej.

Udzielenie gwarancji jest bezpłatne i polega na złożeniu oświadczenia gwarancyjnego w dowolnej formie. W praktyce jest to karta gwarancyjna. Dokument gwarancyjny powinien być wydany wraz z towarem.

W przypadku braku dokumentu, konsument ma prawo żądać od gwaranta wydania mu oświadczenia w formie papierowej, bądź na innym trwałym nośniku. Warto podkreślić, że odpowiedzialność gwarancyjna dotyczy jedynie wad fizycznych przedmiotu, a zatem takich, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. O tym, co jest objęte gwarancją w sprzedawanym przedmiocie oraz na jakich zasadach, decyduje gwarant.

Odpowiedzialność może obejmować zwrot zapłaconej kwoty, naprawę rzeczy, czy też zapewnienie innych usług (np. darmowe holowanie pojazdu w przypadku awarii).

Kiedy towar może nie być objęty gwarancją? Kiedy np. zainstalowaliśmy inne oprogramowanie niż to, które było dostarczone przez producenta. Warto więc zatem zawsze dokładnie zapoznać się z otrzymanym dokumentem gwarancyjnym, aby w przypadku skorzystania z takiego uprawnienia nie było żadnych wątpliwości.

Istotny z punktu widzenia klienta jest okres ochrony gwarancyjnej, który jest określany w dokumencie gwarancyjnym i zależy od woli przedsiębiorcy. Okres ten może wynosić rok, 3 lata, a w niektórych przypadkach może być udzielony dożywotnio. Jeśli w oświadczeniu gwarancyjnym termin ochrony nie został wskazany, przyjmuje się, że gwarancja wynosi 2 lata od dnia, w którym wydano towar kupującemu.

Może ona być udzielona bądź na całą rzecz, bądź na jej określone części. W terminie objętym ochroną gwarant jest zobowiązany do usunięcia zaistniałej wady fizycznej rzeczy, dostarczenia nowego produktu, wolnego od wad, zwrócenia zapłaconej ceny lub zapewnienia innej dodatkowej usługi. Wybór sposobu realizacji gwarancji należy jednak do sprzedającego, jednakże nie może to pozbawić konsumenta możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych na drodze postępowania sądowego.

Opr. EW, fot. pixabay.com.