O tym, kto może liczyć na bezpłatne leki i gdzie należy się zgłosić po wypisanie takich leków – pisze nasz ekspert, Piotr Kawałko, radca prawny.

Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia uzyskują prawo do bezpłatnych leków refundowanych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, które stosowane są w leczeniu chorób wieku podeszłego oraz znajdują się w wykazie leków refundowanych.

Wprowadzona regulacja, jak czytamy w uzasadnieniem projektu ustawy, ma na celu „zwalczanie zjawiska braku faktycznego dostępu starszych osób do leczenie ze względów ekonomicznych. Osoby te, z powodu chorób towarzyszących zaawansowanemu wiekowi, często kilku chorób współistniejących, zmuszone są przeznaczać na leki dużą część swojego dochodu miesięcznego, a często rezygnują z leczenia ze względów finansowych(…)”

Podstawą do uzyskania przez seniora bezpłatnych leków jest recepta wystawiona przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dodatkowo receptę na bezpłatne leki może wystawić także lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Od 1 lipca 2020 roku recepty na bezpłatne leki wystawiać będą mogli także lekarze specjaliści w ramach opieki ambulatoryjnej oraz w zakresie leczenia szpitalnego w związku z zakończeniem tego leczenia.

Obecnie, gdy lekarz specjalista wystawi receptę na leki objęte refundacją, należy uzyskać od niego zaświadczenie, które przedstawia się u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Na tej podstawie lekarz POZ wystawi odpowiednią receptę, na podstawie której można będzie odebrać w aptece bezpłatne leki.

Seniorzy, by uzyskać bezpłatne leki, muszą mieć w wpisane na recepcie, w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbol S, wpisany przez lekarza, gdyż farmaceuta nie prawa wpisania lub poprawiania tego kodu na recepcie. Potrzebny lek natomiast musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków, w którym zamieszczone są leki na określone schorzenia.

Wykaz refundowanych leków wydawany jest przez Ministra Zdrowia, który dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz w Dzienniku Urzędowym. Aktualnie w wykazie leków, obowiązującym od 1 marca 2020 roku, znajduje się 2020 pozycji obejmujących 150 substancji czynnych. Lista leków refundowanych jest aktualizowana co dwa miesiące.

Recepta na bezpłatne leki może być realizowana w dowolnej aptece w zależności od wyboru pacjenta. Farmaceuta wyda lek objęty refundacją, którego koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia z funduszy pochodzących z budżetu państwa zgodnie z limitem wydatków przeznaczonym na realizację programu bezpłatnego dostępu do leków dla osób powyżej 75. roku życia.

Opr. EW, fot. pixabay.com