O tym, jak zrezygnować, kiedy już podpisaliśmy umowę na jakiś sprzęt, suplementy diety czy prenumeratę czasopisma podczas prezentacji lub przez internet. Specjalnie dla Państwa kwestie te wyjaśnia adwokat Jacek Osmólski. Dziś część druga poradnika na ten temat.

Jednym z najważniejszych uprawnień konsumentów zawierających umowy z przedsiębiorcami poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest możliwość odstąpienia klienta od takiej umowy. W przypadku odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, jakie powstały w ramach zawartej umowy. To, co strony do tej pory świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a zatem przedsiębiorca może od konsumenta żądać, by odesłał mu przykładowo nieprzymierzone ani razu ubranie, czy też oryginalnie zapakowany telefon. Dodatkowo, jeśli chcemy skutecznie odstąpić od umowy, nie mamy obowiązku wskazywania przyczyny naszej rezygnacji.

Z punktu widzenia klienta najistotniejsze jest zachowanie terminu, który wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rzeczy (w przypadku zakupu jednej rzeczy), bądź od dnia otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy (w przypadku transakcji obejmującej wiele towarów).

Jest to tzw. prawo do namysłu, które umożliwia konsumentowi zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu.

Ponadto, jeśli przedsiębiorca nie poinformował nas, przy zawieraniu umowy, o prawie do odstąpienia zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, termin na odstąpienie od niej wydłuża się aż o 12 miesięcy.

Odstąpienie od umowy może mieć dowolną formę, jednak najlepiej dla celów dowodowych, aby miało formę pisemną.

Można zatem sporządzić własne oświadczenie lub skorzystać z formularza przedsiębiorcy, jeśli taki został przez niego udostępniony. Oświadczenie powinno być najpóźniej przed upływem 14 dni od otrzymania towaru lub zawarcia umowy (liczy się data stempla pocztowego).

Przedsiębiorca ma obowiązek najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym również koszty dostarczenia towaru. Dodatkowo może on powstrzymać się od zwrotu płatności do momentu, gdy otrzyma od klienta zwracany produkt lub dowód jego odesłania.

Należy również pamiętać, kiedy prawo do odstąpienia od umowy nam nie przysługuje, np.:

  • w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
  • które szybko się psują, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  • nagrań audiowizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez nas ich oryginalnego opakowania.

 

Opr. PS, fot. pixabay.com