Złożono już 9,5 tys. wniosków w województwie podlaskim o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z szacunków wynika, że 35% niesamodzielnych, którzy mogą wystąpić o to świadczenie już to zrobiło. ZUS wydał pierwsze decyzje. W naszym regionie takich osób, które otrzymały rozstrzygnięcie swojej sprawy, jest już prawie 600.

Prawo do świadczenia 500+ nie dla wszystkich będzie przysługiwało na stałe. Co do zasad ustala się je na okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji. Tylko 30% to wnioski złożone przez osoby, które posiadają orzeczenie. A spośród tych 30% jedynie 37% ma charakter trwały.

Jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji została orzeczona do innego niż ostatni dzień miesiąca, prawo do świadczenia uzupełniającego będzie przysługiwało do końca tego miesiąca. Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy przede wszystkim złożyć wniosek – formularz ESUN. ZUS nie działa tu z urzędu i nie dodaje uzupełnienia do wypłacanych świadczeń. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wniosek o świadczenie uzupełniające musi zawierać m.in.:
– dane osobowe,
– żądanie przyznania świadczenia uzupełniającego,
– sposób wypłaty świadczenia uzupełniającego,
– podpis osoby ubiegającej się o świadczenie uzupełniające, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Formularz ten zawiera również oświadczenie o prawie lub braku prawa do świadczeń pieniężnego finansowanego ze środków publicznych.
Sam wniosek jednak to za mało. Do niego należy dołączyć:
– orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji,
– prawomocny wyrok sądu przyznający dodatek pielęgnacyjny jeśli wyrok ten dotyczył sprawy wykonywanej przez inną instytucję,
– dokumenty niezbędne do ustalenia niezdolności do samodzielnej egzystencji, jeśli wnioskodawca nie posiada stwierdzonej niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,
– dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS ma nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia wniosek w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki temu osoby, które mają trudności z poruszaniem się, mogą wypełnić go bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że mają założone konto na PUE i dysponują certyfikatem kwalifikowanym lub darmowym profilem zaufanym ePUAP.

Red. mat. pras. ZUS/ fot. pixabay.com