9 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku miało miejsce pierwsze inauguracyjne posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Spotkaniu przewodniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, który wręczył nowo wybranym członkom listy gratulacyjne. Nie zabrakło również dyskusji nad założeniami programu współpracy samorządu z organizacjami pożytku publicznego.

Spotkanie uroczyście rozpoczął Marszałek Województwa Podlaskiego, który w swojej przemowie podziękował wszystkim przedstawicielom za zgłoszenie kandydatur. Podkreślił przy tym, iż nowi członkowie Rady posiadają długoletnie doświadczenie w działalności pozarządowej. Wyraził także nadzieję, iż obietnice każdego z nich przełożą się na konkretne działania, tak, jak dzieje się to w przypadku współpracy nawiązanej z seniorami:

Należy ustalić priorytety, co jest ważne z punktu widzenia naszego województwa – mówił Artur Kosicki. – Rozpoczęliśmy już współpracę z seniorami, którzy zobaczyli, że nie rzucamy słów na wiatr. W ramach naszego czasu antenowego daliśmy już możliwość przekazywania informacji. Istnieje również zakładka na naszej stronie informująca o różnych działaniach. Zastanawiamy się dalej nad stworzeniem innych ważnych projektów dla seniorów. To nie są puste słowa, to są konkretne działania” – podkreślił marszałek.

Jesteście ekspertami, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe – zwrócił się do członków Rady Artur Kosicki. – Zdaję sobie sprawę, jak duże znaczenie dla rozwoju województwa mają organizacje pozarządowe, zwłaszcza jeśli chodzi o realizację tzw. projektów miękkich. Chciałbym, żeby padły konstruktywne propozycje, abyśmy mogli realnie działać i przedstawiać kolejne projekty.

W czasie posiedzenia nastąpiło uroczyste powołanie członków Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz wręczenie listów gratulacyjnych. W skład PRDPP IV kadencji weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. Paweł Backiel, prezes PUTW (na zdj.). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Marszałka Województwa Podlaskiego, Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Wojewody Podlaskiego.

Podczas spotkania dyskutowano nad założeniami „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”.

W trakcie posiedzenia poparto postulat marszałka Artura Kosickiego, aby nastąpiła regionalizacja PRDPP. Z uwagi na to, potrzebne jest powołanie reprezentantów subregionów, a to wiąże się ze zmianą obowiązującego regulaminu. Dlatego też rozszerzono obrady i postanowiono, iż powołanie prezydium – przewodniczącego i wiceprzewodniczących – nastąpi na kolejnym spotkaniu.

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo – doradczym i konsultacyjnym Samorządu Województwa Podlaskiego. Kadencja Rady trwa trzy lata, licząc od daty jej powołania.

Zob. więcej:

https://wrotapodlasia.pl/pl/organizacje_pozarzadowe/podlaska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-iv-kadencji-rozpoczela-dzialalnosc.html

Red. Podlaski Senior / Fot. Wrota Podlasia