Białystok, 24-06-2019r.

 

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Warszawska 44/1 IIIp.

15-077 Białystok

NIP: 9662116232

Regon: 368624706

ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu „Kwalifikacje i kompetencje zawodowe drogą do sukcesu!”

nr: RPPD.07.01.00-20-0219/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Numer naboru RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/18

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa Zamawiającego: https://podlaskisenior.com/kontakt/

 

I. Zamawiający:

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Warszawska 44/1 IIIp.

15-077 Białystok

NIP: 9662116232

Regon: 368624706

tel/fax: 85 732 02 58

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą Rozeznania Rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku  MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017 z dnia 19.07.2017 r.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionej usługi w ramach projektu „Kwalifikacje i Kompetencje Zawodowe Drogą Do Sukcesu!”: wykonywanie czynności wchodzących w skład zadań Specjalisty ds. rekrutacji

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI: osoba odpowiedzialna za aktywne rekrutowanie uczestników do projektu, przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie, kompletowanie dokumentacji rekrutacyjnej, organizowanie i prowadzenie spotkań rekrutacyjnych dla uczestników projektu.

Miejsce realizacji usługi: powiat miasto Białystok, białostocki, wysokomazowiecki

 

 1. Wymiar godzinowy:

 

Zamówienie Miejsce realizacji Wymiar godzinowy
 Specjalista ds. rekrutacji powiat miasto Białystok, białostocki, wysokomazowiecki 40 godzin miesięcznie/ 7 miesięcy

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy:
 • minimum roczne doświadczenie w budowaniu relacji z Klientem, obsłudze klienta (preferowane w branży rekrutacyjnej),
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki osób wykluczonych społecznie

 

 1. Uczestnicy: osoby będące zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące powiat: powiat miasto Białystok, białostocki, wysokomazowiecki.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV 79600000-0- Usługi rekrutacyjne

IV. Miejsce wykonania zamówienia:

 

Powiat: miasto Białystok, białostocki, wysokomazowiecki

V. Termin wykonania zamówienia:

Lipiec 2019 – Styczeń 2020 (7 miesięcy)

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:

 1. Powiązanie z Zamawiającym – warunek konieczny – brak powiązania z Zamawiającym. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Dostępność czasowa – Oferent, aby jego oferta była dopuszczona do oceny w postepowaniu o udzielenie zamówienia musi deklarować odpowiednią dostępność czasową do realizacji zamówienia oraz musi zadeklarować minimalne miesięczne zaangażowanie czasowe w realizację zamówienia (oświadczenie – załącznik nr 3), jak również gwarantować dostępność czasową do realizacji swoich usług w terminie objętym umową. Miesięczna możliwość zaangażowania czasowego w realizację zamówienia w przypadku umowy realizowanej przez osobę fizyczną na podstawie umowy cywilno-prawnej, nie więcej niż 276 godzin/miesiąc.
 3. 3. Posiada/ją wykształcenie wyższe. Będzie to weryfikacja informacji przedstawionych w życiorysie, natomiast w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami, weryfikowane będą życiorysy i kwalifikacje osób oddelegowanych z ramienia firmy do realizacji zamówienia. Posiadane wykształcenie weryfikowane będzie na podstawie załączonych dokumentów:
 • życiorys zawodowy

W przypadku, gdy ofertę składać będzie osoba fizyczna, jest ona zobowiązana do realizacji zamówienia osobiście.

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze merytorycznym realizacji zamówienia:
 • minimum roczne doświadczenie w budowaniu relacji z Klientem, obsłudze klienta (preferowane w branży rekrutacyjnej)
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki osób wykluczonych społecznie

Powyżej wymienione wymagania w stosunku do doświadczenia Oferenta weryfikowane będą na podstawie załączonych dokumentów: życiorys zawodowy, wskazane w życiorysie zawodowym doświadczenie powinno umożliwić zweryfikowanie stawianych minimalnych wymogów zawartych powyżej

 

VII.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
 2. oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozeznania rynku;
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do rozeznania rynku.
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do rozeznania rynku.
 5. w przypadku, gdy oferent jest przedsiębiorcą aktualny na dzień składania oferty wydruk z CEIDG lub KRS.

VIII.          Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

 1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 4. c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 1. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

IX. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 Cena brutto – 100 %

Cena brutto za 40 godzin realizacji zadań Specjalisty ds. rekrutacji w wymiarze miesięcznym (C) – 100% – oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru.

C=(Cmin/Cbad )x 100 pkt.

Gdzie:

C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”

min – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu

bad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

10.1. Wymagania podstawowe:

 1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru: FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1);
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania;
 3. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami.

10.2. Cena:

 1. oferta powinna zawierać cenę za 40 godzin realizacji zadań Specjalisty ds. rekrutacji w wymiarze miesięcznym, podaną w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto;

10.3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

 1. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego rozeznania rynku.
 2. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie rozeznania rynku jest:

Paweł Backiel, tel. 85 732 02 58

10.4 Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

10.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

 1. a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
 2. b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 3. c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

10.6. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

10.7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie prowadzenia procedury rozeznania rynku,
 2. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 3. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
 4. unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,

XI. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres biura projektu:  ul. Warszawska 44/1, IIIp., 15-077 Białystok, w terminie od dnia 24.06.2019 r. do dnia 27.06.2019 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Paweł Backiel – (85) 732-02-58

 

XII.         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII.       Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 XIV.      Pozostałe informacje

W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

 

 1. w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,

 

 1. w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy)

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania– Załącznik nr 2,
 3. Wykaz osób – Załącznik nr 3,
 4. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4.

POBIERZ ZAPYTANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI