Polityka senioralna w ostatnich latach została uznana przez opinię publiczną jako temat bardzo istotny dla całego społeczeństwa. W sposób szczególny przyglądamy się więc działaniom zmierzającym do aktywizacji osób starszych w naszym województwie. O programach kierowanych do tej grupy rozmawiamy z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim (na zdj.).

Beata Ptaszyńska, PODLASKI SENIOR: Mówiąc o polityce senioralnej w wymiarze krajowym, wskazuje się na dwa programy wiodące, a mianowicie Rządowy Projekt na rzecz Aktywności Osób Starszych (ASOS) oraz Senior+. W jakich obszarach działań programy rządowe aktywizują osoby starsze?

Bohdan Paszkowski: Program „Senior+” obejmuje lata 2015 – 2020. Chcemy, aby dzięki dotacjom rządowym samorządy rozbudowały sieć Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Wierzymy, że w tych miejscach seniorzy będą aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym i w sposób twórczy będą mogli spędzać czas.

Z kolei z programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) mogą korzystać organizacje działające na rzecz osób starszych np. fundacje czy stowarzyszenia. Mogą one otrzymać dofinansowanie na realizację takich działań jak edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych, usługi społeczne dla osób starszych.

Oczywiście, że nie każdy senior cieszy się dobrym zdrowiem, jest samodzielny i aktywny. Dla tych osób powstał program „Opieka 75+”. Wspiera on samorządy gminne w opiece nad osobami w wieku 75 lat i więcej.

Ile nowych placówek z ramienia programu Senior+ edycja 2019 powstanie w województwie podlaskim? W jakich miejscowościach pojawią się wkrótce nowe Kluby Seniorów?

– W tym roku z programu Senior Plus dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek dostało dwanaście jednostek samorządu terytorialnego. Są to gminy: Turośń Kościelna, Suwałki, Boćki, Hajnówka, Jedwabne, Zambrów, Perlejewo, Siemiatycze, Czyżew, Czarna Białostocka oraz powiat sokólski i miasto Siemiatycze.

Czy zainteresowanie realizacją programów kierowanych do seniorów wzrosło w porównaniu z latami poprzednimi?

– W ostatnich latach zdecydowanie wzrosło zainteresowanie programem Senior+. Dla porównania w latach 2015-2016 w województwie podlaskim utworzono jedynie 3 placówki Senior+. Natomiast na koniec 2018 r. ich liczba wzrosła do 18. Oferują w sumie 420 miejsc dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

W ramach Rządowego Projektu na rzecz Aktywności Osób Starszych (ASOS) przewidziano działania długofalowe. W jakim stopniu założenia polityki senioralnej zostały już zrealizowane w naszym województwie? Jaka jest ocena tych działań na dzień dzisiejszy?

– Sytuacja osób starszych na terenie województwa podlaskiego jest monitorowana. Raport na ten temat znajduje na stronie BIP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Jakie zadania realizuje powołany przez Wojewodę Podlaskiego zespół do spraw monitorowania sytuacji osób starszych?

– W składzie Zespołu są przedstawiciele rad seniorów, samorządu, zakładu ubezpieczeń społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego, urzędu statystycznego, organizacji pozarządowych, konsultanci w dziedzinie geriatrii i zdrowia publicznego.

Zespół spotyka się raz w roku. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 17 marca 2017 r., a kolejne 18 września 2018 r. W celu właściwej oceny sytuacji Zespół może na swoje posiedzenia zapraszać ekspertów reprezentujących instytucje zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych w województwie.

Na posiedzeniu 17 marca 2017 r. zaprezentowano sytuację osób starszych w województwie podlaskim w 2016 r. oraz przedstawiono główne założenia Kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Ustalono zorganizowanie przez Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku konferencji wojewódzkiej promującej Kampanię informacyjną „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2017 r.

Natomiast na posiedzeniu zespołu 18 września 2018 r. zaprezentowano założenia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz stan jego realizacji w latach 2017-2018 w województwie podlaskim. Przedstawiono sytuację osób starszych w województwie podlaskim w 2017 r. Zespół omówił też założenia Programu „Opieka 75+”. W wyniku spotkania ustalono, że należy wprowadzić do lokalnych mediów (telewizja, radio) cykl programów dla seniorów.

Mimo wielu działań wciąż jeszcze, niestety, możemy zaobserwować postawy społeczne niechętne osobom starszym postrzeganym jako niedołężne i samotne. W jakim stopniu programy Senior+ czy ASOS, Pana zdaniem, są w stanie przełamać ten wizerunek seniora?

– Te stereotypy na pewno będą przełamywać dzienne domy i kluby Senior +. One nie tylko polepszą zdrowie fizyczne i psychiczne seniorów, ale także zmotywują ich do społecznej i twórczej działalności.
Jednocześnie widzimy, że wielkie znaczenie mają gminne rady seniorów. Na terenie województwa podlaskiego działa już ich jedenaście. Reprezentują one seniorów i działają na ich rzecz. Pierwsza taka rada powołana została w 2014 r. w Suwałkach. Trzy rady seniorów zostały utworzone w 2018 r. – w Supraślu, w Bielsku Podlaskim i w Łomży. Dobrym przykładem działań na rzecz seniorów jest projekt „Cyfrowy Senior” oraz kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”.

Dziękuję za rozmowę.

Red. Podlaski Senior