14 maja 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celem Zespołu było powołanie ogólnopolskiego porozumienia organizacji senioralnych. W spotkaniu uczestniczył m.in. Lech Feszler (na zdj.), przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji mających wpływ na sytuację seniorów w Polsce, m.in. członkowie Zespołu do Spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciele Biura Dialogu i Korespondencji Prezydenta RP, Departamentu Polityki Senioralnej MRPiPS oraz innych organizacji senioralnych.

 Wystąpienia uczestników spotkania dotyczyły m.in. zakresu prac legislacyjnych dotyczących seniorów, stopnia uczestnictwa seniorów w działalności społecznej i zawodowej, realizacji rozwiązań problemów przedstawianych przez seniorów – mówi Lech Feszler. – Pani poseł na Sejm RP Joanna Borowiak poinformowała o uchwalonych dezyderatach dotyczących seniorów m.in. o rehabilitacji osób starszych i leczeniu uzdrowiskowym, o placówkach zapewniających opiekę dla osób niepełnosprawnychi w podeszłym wieku, sytuacji osób chorych na choroby otępienne i Alzheimera, a także o świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej – dodaje.

Dyskusja dotyczyła też rozwoju gminnych rad seniorów i ich współpracy z organami gminy.

W całym kraju funkcjonuje kilkadziesiąt rad seniorów – informuje Lech Feszler. – Są one przede wszystkim źródłem wiedzy o sytuacji i problemach seniorów w gminie, pomagają organom gminy tworzyć lokalne prawo dostosowane do potrzeb osób starszych. Ich członkowie posiadają wiedzę i doświadczenie życiowe, którym mogą dzielić się z innymi podmiotami, są rzecznikami osób starszych, instytucją aktywizującą seniorów i dbającą o ich godny wizerunek, działają na rzecz współpracy międzypokoleniowej.

Pomimo funkcjonowania dużej liczby rad seniorów – dodaje Lech Feszler – nie ma solidnej wiedzy na ich temat, zwłaszcza w odniesieniu do tego, jakim potencjałem dysponują – w zakresie wiedzy, umiejętności, doświadczenia i dobrych praktyk.
Poza tym działające Rady Seniorów nie są wykorzystywane jako organy doradcze , a podejmowane przez nich inicjatywy bywają ignorowane. Tak dzieje się np. w Białymstoku – stwierdza.

W trakcie dyskusji przedstawiono różne formy wsparcia dostępne seniorom – zapoznano uczestników z działalnością krakowskiego stowarzyszenia MANKO oraz innych organizacji pozarządowych zajmujących się problemami seniorów. Omówiono też praktyki stosowania Kart Seniora uprawniających do zniżek w komunikacji oraz przy korzystaniu z obiektów użyteczności publicznej ( baseny, sale sportowe itp.). Zapoznano również z zamiarem opracowania projektu Europejskiej Karty Seniora.

Ponadto przedstawiciele MRPiPS poinformowali o działalności Rady do spraw Polityki Senioralnej jako organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, uczelni i instytucji badawczych.

Na spotkaniu uznano za celowe utworzenie podzespołu ds. powołania ogólnopolskiego porozumienia organizacji senioralnych.

W czasie pierwszego posiedzenia podzespołu przyjęto założenia proponowanego porozumienia m.in. stowarzyszenie zwykłe osób prawnych z siedzibą w Warszawie, utworzone na kongresie założycielskim, członkostwo zwykłe dla osób prawnych i partnerstwo dla pozostałych podmiotów jak np. Rady Seniorów, możliwość przynależności do innych federacji – mówi Lech Feszler.

Prace nad stworzeniem dokumentów założycielskich i organizacyjnych prowadzić będzie przedstawiciel Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.
Następne posiedzenie podzespołu zapowiedziano na wrzesień 2019 r.

Red. Podlaski Senior / Fot. PS