Do oddziałów ZUS w województwie podlaskim, po dwóch miesiącach obowiązywania programu Mama 4 plus, wpłynęło 1 113 wniosków. W całym kraju liczba ta przekroczyła 51 tysięcy.

Choć przepisy dotyczące Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego obowiązują dopiero od 1 marca, już od połowy lutego oddziały odnotowywały spore zainteresowanie tym tematem, a dokumenty składane były jeszcze przed dniem wejścia w życie przepisów.

– Wnioski rozpatrywane są na bieżąco i już w 991 sprawach zapadły decyzje. W zdecydowanej większości osoby starające się o to świadczenie są w wieku od 60 do 69 lat – 749 osób. Natomiast 183 wnioski złożyły osoby w wieku 70-79 lat, a tylko 4 – w wieku 90-99 lat. Wśród wszystkich osób zgłaszających się o świadczenie Mama 4+ jest aż 19 osób, które wychowały co najmniej 9-cioro lub więcej dzieci – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dla kogo świadczenie?

Wnioski o Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające można składać cały czas. Warunkiem otrzymania jest spełnienie wymagań ustawowych. Przypomnijmy, że świadczenie to przysługuje:
– matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci i nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania;
– ojcu, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane ojcu, jeśli nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Świadczenie przysługiwać będzie nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Kto nie dostanie świadczenia?

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (oprócz osób, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Ponadto Prezes ZUS (lub KRUS) może odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobie, którą sąd pozbawił lub ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej, a także w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Świadczenie nie ma stałej kwoty, lecz nie może przekroczyć wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca wynosi 1100 zł brutto. Oznacza to, że osoba, która spełnia warunki wymagane do przyznania świadczenia i nigdy nie pracowała i nie ma prawa do emerytury lub renty – może uzyskać prawo do świadczenia w kwocie 1100 zł. Osoba, która pobiera emeryturę lub rentę w kwocie niższej niż wysokość najniższej emerytury – może mieć przyznane rodzicielskie świadczenie uzupełniające w wysokości dopełnienia do kwoty najniższej emerytury.
276 świadczeń to świadczenia samoistne, zaś 639 to dopełnienie do już pobieranej emerytury lub renty. Przeciętna wysokość świadczenia dopełniającego w naszym województwie wyniosła 333,05 zł.

Red. PS / Fot. Pixabay