10 maja 2019 r. odbyły się obrady okrągłego stołu na temat blasków i cieni życia osób w wieku 60+ w Białymstoku – „Co jest z nami seniorami?”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i Podlaską Redakcję Seniora. Na spotkaniu wymieniono najpilniejsze potrzeby osób starszych i priorytetowe działania, które należy podjąć, aby seniorom żyło się lepiej.

Spotkanie poprowadziła Bożena Bednarek – redaktor naczelna Podlaskiej Redakcji Seniora. Wśród zgromadzonych pojawili się przedstawiciele Rady Seniorów – Lech Feszler , członek Podlaskiej Akademii Trzeciego Wieku – Tadeusz Wądołkowski, Agnieszka Maszkowska z Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Karol Kossakowski z DDPS w Białymstoku, przedstawiciele Centrum Edukacji Ustawicznej w Białymstoku, Centrum Aktywności Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz innych organizacji działających na rzecz seniorów.

W dyskusji wziął również udział zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, który podkreślił w swoich wypowiedziach, iż polityka senioralna stanowi coraz ważniejszy element polityki miejskiej. Ujawnił, że w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z Centrum Edukacji Ustawicznej w Białymstoku na szereg zajęć, które będą skierowane dla seniorów. Wspomniał również o tym, iż na podstawie przeprowadzonych wśród seniorów ankiet – które odzwierciedlą potrzeby i problemy seniorów – powstanie Program Senioralny.

Istotne dla obrad słowa wygłosił również Adam Kurluta – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Przedstawił sytuację białostockich seniorów, którzy bardzo często korzystają z oferty Centrum Pomocy „Samarytanin” Caritas Archidiecezji Białostockiej. Podkreślił, iż realnym problemem osób starszych jest przede wszystkim samotność, która „jest tylko samotnością i aż samotnością”. Zdecydowanie stwierdził, iż należy podjąć w tej kwestii działania i zacząć pracę nad znalezieniem możliwości pomocy chorującym seniorom i ich rodzinom, którym zazwyczaj jest bardzo trudno poradzić sobie samym z sytuacją. Z żalem podkreślił, że na wiele rzeczy nie mamy niestety wpływu – jak choćby na system opieki zdrowotnej.

Wnioski, które zostały wypracowane w trakcie obrad dają nadzieję na to, że Program Senioralny jest coraz bardziej realny. Z wypowiedzi i zgłaszanych problemów udało się wyodrębnić kilka obszarów wymagających poprawy i natychmiastowych działań.

Po pierwsze, należy zaangażować się jeszcze bardziej w aktywizację seniorów, która jest lekarstwem na ich samotność. Po drugie, trzeba zająć się poprawą komunikacji i transportu – umożliwić również osobom mającym trudności w poruszaniu się dotarcie na rozmaite wydarzenia czy do ważnych instytucji. Kolejną kwestią, na której należy się skupić, jest próba tworzenia całodniowych klubów seniora, w których mogłyby przebywać również te osoby starsze, które nie są w stanie funkcjonować w pełni samodzielnie i nie posiadają odpowiedniej opieki.

Ważną kwestią, którą również została poruszona, jest bezpieczeństwo seniorów – zauważono potrzebę szerzenia wiedzy na temat sytuacji, w których dane osobowe osób starszych mogą być wykorzystane. Niezwykle istotnym postulatem jest również walka z wykluczeniem cyfrowym seniorów. Zwrócono się również z prośbą o udostępnienie pomieszczeń dla osiedlowych klubów seniora – postulat ten spotkał się od razu z pozytywnym odzewem zastępcy prezydenta Białegostoku Zbigniewem Nikitorowiczem.

Ostatnim istotnym wnioskiem było rozszerzenie Karty Seniora – porównano Białystok do innych miast w Polsce, w których obowiązuje o wiele więcej ulg dla seniorów. Zaproponowano włączenie społecznych partnerów, dzięki którym osoby starsze mogłyby skorzystać z wielu tańszych ofert, m.in. posiłków, usług kosmetycznych, fryzjerskich, itp.

Obrady przebiegły sprawnie, pomimo iż problemów seniorów wymagających omówienia pojawiło się bardzo wiele. Nie sposób jednak rozwiązać je wszystkie w trakcie jednej debaty. Podkreślono zatem potrzebę dalszych badań ankietowych wśród seniorów i pogłębiania wiedzy na temat ich potrzeb.

Red. Podlaski Senior / Fot. PS