Karta EKUZ jest obowiązkowym dokumentem każdego przezornego turysty. Nie bez powodu tuż przed wakacjami rośnie zainteresowanie Europejskimi Kartami Bezpieczeństwa Zdrowotnego. Dlaczego warto już teraz zainteresować się taką kartą? W jaki sposób można zostać jej posiadaczem?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Karta wydawana jest bezpłatnie. Posługując się kartą EKUZ, można skorzystać ze wszystkich świadczeń, co do których lekarz orzeknie, że są one niezbędne. W żadnym wypadku karta EKUZ nie będzie stanowiła dokumentu wystarczającego do uzyskania leczenia planowanego, tj. sytuacji, kiedy jest ono celem wyjazdu poza granice państwa właściwego.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.Korzystając z EKUZ za granicą należy pamiętać o podleganiu obowiązkom i korzystaniu z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Karta jest ważna przez 18 miesięcy od daty wydania dla osób ubezpieczonych i 5 lat dla osób pobierających świadczenia emerytalne. Jest wydawana w trybie bieżącym na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku oraz kompletu stosownej dokumentacji. Wypełniony i podpisany wniosek można składać osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ, ale także zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ. Można też wysłać pocztą – średni czas rozpatrzenia wynosi wówczas kilka dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia wniosku do Funduszu.

Kartę można odebrać osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ lub upoważniając wskazaną osobę i wypełniając stosowny wniosek. W przypadku odbioru przez pocztę w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” należy zaznaczyć pole: „Przesłać pocztą na adres”.

Kartę można uzyskać we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ. W województwie podlaskim są to następujące punkty:
– Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Pałacowa 3 Białystok 15-042, wf10@nfz.gov.pl, +48(85) 745 95 21
– Siemiatycze – Delegatura, ul. 11 Listopada 26 Siemiatycze 17-300, siemiatycze@nfz-bialystok.pl, +48(85) 655 20 71
– Suwałki – Delegatura, ul. Ogińskiego 5C Suwałki 16-402, suwalki@nfz-bialystok.pl, +48(87) 562 02 50
– Łomża- Delegatura, Al. Piłsudskiego 11a Łomża 18-400, lomza@nfz-bialystok.pl, +48(86) 216 88 45.

Warto podkreślić, że Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ poprzez możliwość dodatkowego oznakowania karty napisem EKUZ w alfabecie Braille’a. Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille’a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części. Aby otrzymać naklejkę wystarczy na wniosku umieścić odręczny dopisek: Karta dla osoby niewidomej.

Red. PS / Fot. Pixabay