Zapewnia bezpieczeństwo, pomoc oraz rodzinną atmosferę. I choć nie jest prawdziwym domem, to wielu osobom go przypomina. Co to za miejsce? Dzienny Dom Pomocy Społecznej. O jego misji oraz oferowanych dla seniorów atrakcjach opowiadają w dzisiejszej rozmowie dyrektor DDPS w Białymstoku Anna Legus i zastępca dyrektora Karol Kossakowski.

Podlaski Senior: Jaki główny cel przyświeca Dziennym Domom Pomocy Społecznej?

– Dzienne Domy Pomocy Społecznej to ośrodki wsparcia oferujące zazwyczaj dzienną formę pomocy, w ramach której świadczone są różne usługi dostosowane do specyficznych potrzeb osób korzystających z tej formy pomocy, w tym usługi żywieniowe. Poprzez taką działalność wspiera się nie tylko osobę, do której usługa jest adresowana, lecz także rodzinę w sprawowaniu funkcji opiekuńczych nad niepełnosprawnymi członkami – zapobiegając jednocześnie konieczności zamieszkania przez takie osoby w placówkach wsparcia całodobowego. Jest również wydatnym wsparciem dla osób samotnych, zapobiegając ich wykluczeniu z życia społecznego. Dzienne domy pomocy społecznej tworzone są w lokalnych społecznościach na poziomie gmin, a w ośrodkach wielkomiejskich na poziomie dzielnic. Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Białymstoku działa na rzecz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, emerytów i rencistów oraz młodzieży i dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
Do zadań statutowych DDPS należy w szczególności stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w placówce, tj. zapewnienie obiadu, organizowanie terapii zajęciowej, zajęć rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych, ćwiczeń rekreacyjno-wspomagających oraz udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.
Realizację zadań statutowych zapewniają, należące do Dziennego Domu Pomocy Społecznej, cztery punkty na terenie miasta. Pierwszy znajduje się w siedzibie DDPS przy ul. Nowogródzkiej 5/1 i zapewnia opiekę nad dorosłymi – 2 świetlice, opiekę nad dziećmi – świetlica, telefon zaufania (tel. 19288), żywienie. Drugie miejsce znajduje się przy ul. Narewskiej 5: tu można liczyć na opiekę nad dorosłymi – świetlica oraz żywienie. Trzeci punkt – przy ul. Orlej 6b to Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii. Można tu liczyć na porady, diagnozę, konsultacje, terapię i psychoterapię. Punkt przy ul. Barszczańskiej 18 to Świetlica Dziennego Pobytu dla dzieci. Zapewniona jest opieka, organizacja czasu wolnego, pomoc w nauce oraz różne formy terapii.
Zadania i cele realizowane poprzez DDPS w Białymstoku – w kontekście potrzeb, możliwości i oczekiwań seniorów to: wspieranie samodzielności życiowej, umożliwienie seniorowi przejawiania różnych form aktywności, rozwijanie zainteresowań, nabywanie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego, przeciwdziałanie samotności, osamotnieniu i izolacji społecznej osoby starszej (pomoc w odnawianiu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych z rodziną, sąsiadami, szerszą społecznością), zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów, ułatwianie dostępu do instytucji oświaty i kultury, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami, np. załatwianie spraw urzędowych, organizowanie czasu wolnego seniorowi, zajęcia ruchowe osób starszych, udzielanie informacji na temat praw osób starszych oraz działań realizowanych na rzecz seniorów.
Warto dodać, iż przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku działa Stowarzyszenie Pokolenia Razem, które swoimi inicjatywami wspiera działalność DDPS.

Czy seniorzy stanowią dużą grupę potrzebujących?

–  Z uwagi na wiek, w który wpisane są takie aspekty jak: przejście na emeryturę, choroby, czasami zerwane kontakty z rodzinami, seniorzy potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem. Oczekują towarzyszenia w codzienności, wielofunkcyjnego usprawnienia, pielęgnowania talentów, czy rozwijania zainteresowań. Osiem godzin pobytu w DDPS w Białymstoku zdecydowanie pozwala „pokonać” samotność i zadbać o permanentny rozwój seniorów.
W 2018 roku z pomocy świadczonej przez DDPS skorzystały 463 osoby dorosłe, 99 dzieci, 128 osób otrzymało porady, konsultacje, terapię i psychoterapię w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii. Dodatkowo odbyto 1793 rozmów przez tzw. „ Telefon Zaufania”.

Jakie zajęcia i formy pomocy są im oferowane?

–  Zakres pomocy dorosłym podopiecznym obejmuje, po pierwsze, zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzenia czasu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, wyżywienie (obiad) oraz możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych. Po drugie – zapewniamy podstawowe świadczenia opiekuńcze, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu poprzez udział w terapii zajęciowej oraz udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Po trzecie podopieczni mogą liczyć na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w zakresie: pomocy w kontaktach z różnymi placówkami służby zdrowia, w zakupie leków, gimnastyki wspomagającej sprawność.
Oprócz tego oferujemy działania wspomagające, polegające na: zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, poprzez organizację świąt, uroczystości okolicznościowych, wspólnego udziału w imprezach kulturalnych, turystycznych, udostępnianiu prasy, książek, umożliwianiu korzystania z radia, telewizji, DVD, itp. oraz uczestniczenie w integracyjnych spotkaniach międzypokoleniowych. Ponadto seniorzy biorą udział w wielu zajęciach usprawniających (gimnastyka, basen), plastyczno – technicznych, wyjściach do kin, teatru, opery i filharmonii, spotkaniach w siedzibie DDPS m. in. z poetką, podróżnikiem, kosmetologiem, przedstawicielami policji i służby zdrowia, spotkaniach okolicznościowych z okazji świąt, urodzin, imienin, czy uroczystości wpisanych w kalendarz roczny. Organizujemy również wieczorki taneczne z udziałem zespołów muzycznych i kabaretów, dzieci i młodzieży – podopiecznych świetlicy dla dzieci działającej przy DDPS, występy integrujące społeczność lokalną z udziałem dzieci i młodzieży z pobliskich przedszkoli i szkół, msze święte celebrowane przez księdza proboszcza z miejscowej parafii oraz wyjazdy plenerowe np. ogniska, grzybobrania, kuligi.
Ponadto DDPS zapewnia jeden, trzydaniowy posiłek dziennie. Obiady dowożone są również do domów osób z niepełnosprawnością ruchową.

Czy seniorzy chętnie korzystają z organizowanych przez Państwa aktywności?

– Seniorzy chętnie korzystają z oferty DDPS w Białymstoku. Niektórzy korzystają z wybranych form działalności, które odpowiadają ich predyspozycjom i indywidualnym zainteresowaniom. Jest również grupa seniorów, która korzysta z każdej oferowanej formy, uczęszczając regularnie, każdego dnia do świetlic dla seniorów.
Gdzie i jak można się zgłaszać do placówki?
Osoby dorosłe zainteresowane korzystaniem ze świadczeń realizowanych przez DDPS mogą ubiegać się o ich przyznanie, składając wniosek do właściwego – ze względu na adres zamieszkania – zespołu pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Nowogródzkiej 5/1, tel./fax +48 85 6750387.

Czy każdy senior może zostać przyjęty?

–  Każdy senior, który otrzyma decyzję administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zostaje przyjęty.
Czy warto zgłaszać się do tego typu ośrodków?
Warto korzystać z oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku – zwłaszcza jeśli senior jest osobą samotną. Zajęcia stwarzają możliwość indywidualnego rozwoju, służą usprawnieniu fizycznemu i intelektualnemu, nawiązywaniu znajomości, aktywizacji w wieku dojrzałym. Korzystanie z oferty kulturalnej jest szczególnie doceniane, ponieważ wyjścia tego typu oferowane są seniorom po cenach zniżkowych. Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach. Sam fakt wypicia herbaty, kawy w miłym gronie seniorów, pozwala pokonać smutki i samotność.

Dziękuję za rozmowę.

Red. PS / Fot. PS