W maju 2019 r. ok. 9,72 miliona osób pobierających emerytury i renty otrzyma tzw. Emeryturę+. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1 100 złotych brutto. Jest to realne wsparcie dla tych, którzy otrzymują najniższe świadczenia. Kto otrzyma świadczenie, ile będzie ono wynosiło i czy trzeba składać wnioski o jego przyznanie?

Rząd przyjął projekt ustawy ws. „emerytury+”. Tzw. 13. emerytura wyniesie 1100 zł. Po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak ma to miejsce w przypadku najniższej emerytury, kwota netto dodatkowego świadczenia wyniesie finalnie 888,25 zł.

Kwota zostanie wypłacona w maju wraz ze standardowym comiesięcznym świadczeniem. To jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone wszystkim emerytom i rencistom, ponieważ proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje w takim wypadku będzie wydawał i jedno świadczenie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.

Wsparcie trafi do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld złotych.

Nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków. Świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Zakłada się, że ustawa wejdzie tak, aby móc wypłacić świadczenia, których termin wypłaty wypada 1 maja (w dzień wolny od pracy). Pierwsze wypłaty nastąpią więc 30 kwietnia.

Do renty rodzinnej, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba wypłacone będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Emerytura+ nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Opr. PS, źródło: gov.pl / Fot. Pixabay