Dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem i czuć się potrzebnym. Jak spełnić – te niezbyt wygórowane – oczekiwania osób starszych? Wystarczy stworzyć im ku temu odpowiednie warunki. Zajęcia sportowe, wykłady dietetyków, geriatrów oraz lekarzy rodzinnych. Właśnie na takie wsparcie mogą liczyć słuchacze Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku.

Według szacunków WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, do 2050 r. populacja ludzi w wieku 60 lat i więcej potroi się – z 600 milionów do dwóch miliardów. Ta zmiana demograficzna będzie miała ogromny wpływ na kształt społeczeństwa, także w Polsce. Dlatego też tak ważne jest zachowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych, jeśli mają pozostać niezależni i być aktywnymi członkami swoich rodzin.

Odpowiedzią na potrzebę aktywizacji grupy senioralnej staje się działający od 2017 r. Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, mający siedzibę w Białymstoku.

Wiele form wsparcia

Prowadzona działalność Uniwersytetu zmierza do szerokiego włączenia osób starszych w wielowymiarowy proces edukacji i integracji społecznej. Główne założenia wiążą się z przeciwdziałaniem społecznemu wykluczeniu – mówi Paweł Backiel (na zdjęciu), prezes Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Nasze działania włączają się w propagowanie i promocję aktywizacji osób starszych, zatem słuchacze PUTW, a w tym roku jest to 1.600 osób z Białegostoku i okolic, będą mogli skorzystać z wielu form wsparcia.

Potrzeby seniorów rozumie i podkreśla także dr Joanna Zabielska-Cieciuch, wiceprezes PUTW, specjalista medycyny rodzinnej.

Zdrowy styl życia

Promowanie zdrowego stylu życia to próba oddziaływania na ponad 70% zdrowia, gdyż zdrowie jest wynikiem działania czynników genetycznych (ok. 16%, nie mamy wpływu na zmianę), związanych ze środowiskiem życia (21%), stylem życia (53%) i opieką medyczną (10%). Dlatego aktywność fizyczna, aktywność intelektualna, zdrowe odżywianie, to główne determinanty naszego zdrowia, całkowicie zależne od każdego z nas – podkreśla.

W ramach działań PUTW kształcenie ustawiczne przybiera zróżnicowane formy. Podczas realizacji bezpłatnego programu z profilaktyki prozdrowotnej osób starszych „Po sześćdziesiątce chce się żyć zdrowo i na sportowo” seniorzy mogli już skorzystać z wykładów na temat zdrowego odżywiania się oraz prelekcji z profilaktyki prozdrowotnej prowadzonych m.in. przez lekarza geriatrę.

Medycyna wieku podeszłego

Geriatria – przypomina dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel – to medycyna wieku podeszłego, zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem osób starszych, po 60. – 65. roku życia. Szereg chorób przebiega w starości odmiennie. Często towarzyszy im niesprawność fizyczna i psychiczna, co sprawia, że opieka nad pacjentem powinna opierać się na całościowej ocenie geriatrycznej i współpracy interdyscyplinarnej. Ważną składową tej specjalności są oddziaływania profilaktyczne. Ukierunkowane są one na zapobieganie problemom zdrowotnym typowym dla starości (zaburzenia pamięci, osteoporoza, nietrzymanie moczu, powtarzające się upadki – problemy „of-aging”), ale także na zapobieganie powikłaniom różnych chorób występujących w tym okresie życia, w tym powikłaniom farmakoterapii. Istotnym elementem tych oddziaływań jest właściwa dieta i odpowiednia aktywność fizyczna.

PUTW prowadzi działalność edukacyjną kierowaną do seniorów nie tylko w zakresie zdrowia, ale też promocji kultury fizycznej i sportu. W ramach tych działań fitness club Maniac Gym, przeprowadził cykl zajęć z instruktorem sportowym na basenie i siłowni. Nadzór merytoryczny nad nimi sprawowała wicemistrzyni świata w fitness dr Joanna Zapolska.

Zajęcia z instruktorem sportu

Głównym celem działań było zapoznanie z podstawowymi zasadami ćwiczeń z uwzględnieniem indywidualnych możliwości fizycznych, dobranych do współwystępujących schorzeń. Bardzo ważnym aspektem w wieku starszym, jest różnicowanie poziomów ćwiczeń i ich dobór, testy wprowadzające i odpowiednie monitorowanie postępów – wyjaśnia dr Joanna Zapolska.

W celu pogłębienia wiedzy seniorów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, finansów, prawa oraz ułatwienia kontaktów z takim instytucjami, jak: służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne, została także stworzona strona internetowa o nazwie podlaskisenior.com. Portal ten – dzięki opiniom ekspertów z wielu dziedzin życia – stanowi pomoc w rozwiązaniu różnych sytuacji, a także jest źródłem rzetelnej wiedzy potrzebnej każdemu seniorowi.

Dziś powoli zanika stereotyp postrzegania osoby starszej w społeczeństwie jako niedołężnej i niepotrzebnej. Starsze pokolenie zaczyna głośno mówić o własnych potrzebach, ale też chce aktywnie spędzać czas. Działania PUTW są bliskie tym potrzebom i oczekiwaniom, są przestrzenią dla rozwoju osobistego oraz zainteresowań osób starszych. Przyczyniają się do rozwoju na poziomie intelektualnym, społecznym czy aktywności fizycznej oraz wpływają na kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku seniora jako osoby aktywnej i otwartej na świat.

Beata Ptaszyńska, artykuł ukazał się na łamach portalu ZdrowyBiałystok.pl