Polityka senioralna wiąże się z realizacją inicjatyw kształtujących warunki godnego starzenia się, ma zapewnić osobom starszym możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rozumie te potrzeby i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom seniorów. O formach wsparcia oraz działaniach mających na celu aktywizację tej grupy rozmawiamy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim.

Beata Ptaszyńska, Podlaski Senior: Grupa senioralna jest zróżnicowana. Stanowią ją osoby w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, wykształceniu, stanie zdrowia, poglądach, potencjałach. Czy w związku z powyższym polityka senioralna stanowi problem czy raczej wyzwanie? W jaki sposób najlepiej przygotować region na skutki starzenia się społeczeństwa?

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego: W ostatnich latach polityka senioralna stała się niezwykle ważnym tematem. Społeczeństwo województwa podlaskiego starzeje się. Co więcej – mamy do czynienia ze zjawiskiem podwójnego starzenia się, czyli wzrostu w grupie osób starszych, które mają 80 lat i więcej.

Dlatego mądra polityka senioralna jest niezwykle potrzebna naszemu regionowi. Nie rozpatruję jej w kategoriach problemu czy wyzwania, ale przede wszystkim szansy na nowy kierunek w polityce rozwoju.

Samorząd Województwa Podlaskiego już teraz stara się przygotować na skutki starzenia się społeczeństwa. Wspieramy infrastrukturę ochrony zdrowia, która ma zaspokoić potrzeby seniorów. Dzięki środkom unijnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wspieramy też instytucje czy organizacje działające na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym też osób starszych, a także inwestycje dostosowujące infrastrukturę do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Warto podkreślić, że seniorzy, organizacje ich zrzeszające czy organizacje pracujące na rzecz osób starszych biorą aktywny udział w różnych działaniach prowadzonych przez samorząd województwa, przede wszystkim w takich dziedzinach, jak kultura, turystyka, zdrowie. Uczestniczą też w konsultacjach różnego rodzaju analiz i dokumentów strategicznych oraz były, są i będą beneficjentami konkursów dla organizacji pozarządowych.

Jakie programy senioralne na Podlasiu są już wdrażane? Jakie korzyści przynoszą grupie seniorów?

– Podlascy seniorzy są bardzo aktywni, zwłaszcza jeśli chodzi o udział w kulturze – tworzą zespoły pieśni i tańca, uniwersytety III wieku. Realizują się także w obszarach związanych np. z rolnictwem – poprzez udział w kołach gospodyń wiejskich, czy ze zdrowiem – w stowarzyszeniach zrzeszających pacjentów. Seniorzy to również ważna grupa twórców i uczestników wydarzeń historycznych, religijnych. A najbardziej aktywni z nich biorą udział w zawodach sportowych. Samorząd Województwa Podlaskiego stara się wspierać te działania.

Na jakiej podstawie rozpoznaje się i określa potrzeby środowiska seniorów w naszym regionie?

– Potrzeby seniorów w województwie podlaskim są przedmiotem różnego rodzaju analiz i raportów przygotowywanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – instytucję podlegającą Samorządowi Województwa Podlaskiego. Dzięki tym opracowaniom wiemy, jaka jest sytuacja społeczna i ekonomiczna mieszkańców naszego regionu oraz jakie są ich potrzeby, np. w zakresie ochrony zdrowia.

W jaki sposób samorządy mogą podnieść jakość życia seniorów i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu? Jakimi narzędziami dysponują już dzisiaj?

– To przede wszystkim programy rządowe. Program Dostępność Plus, wart ok. 23 mld zł, który skupia się np. na poprawie dostępności infrastruktury, transportu czy ochrony zdrowia. Program Senior Plus, w ramach którego można stworzyć domy i kluby seniora, Program Aktywności Społecznej Osób Starszych, którego tegoroczny budżet to aż 40 mln zł. Są również środki w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy programy finansowane z funduszy europejskich.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wdrażanym przez samorząd województwa, również są realizowane projekty, w ramach których np. dostosowywana jest infrastruktura do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy prowadzone są działania aktywizujące osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym także osoby starsze.

Czy w Pana ocenie w naszym województwie samorządy aktywnie działają na rzecz poprawy funkcjonowania osób starszych?

– Przy Marszałku Województwa Podlaskiego działa rada seniorów. Podobne rady tworzą też podlaskie gminy i powiaty. To bardzo dobre i potrzebne inicjatywy, które aktywizują i zwiększają zaangażowanie w życie społeczne osób starszych. Co więcej, pozwalają poznać oczekiwania, potrzeby i możliwości tej ważnej grupy społecznej. W 2019 roku, jako samorząd województwa, nadal będziemy inicjować i patronować spotkaniom i działaniom w ramach naszej rady na rzecz seniorów.

Dziękuję za rozmowę.