Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest realizacją zapowiedzi premiera i będzie zasilany z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz z daniny solidarnościowej, odprowadzanej przez osoby, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln złotych. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku.

Ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Zapisy nowej ustawy nakładają na ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego obowiązek opracowania rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019.

Resortowi rodziny zależy m.in. na dostosowaniu mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tworzeniu dedykowanych usług, czy zapewnieniu opiekunom tzw. opieki wytchnieniowej.

Opieka, mieszkania, dedykowane świadczenia

Ta ostatnia propozycja znalazła się w pakiecie trzech programów, których wspólnym celem jest zapewnienie odpowiednich usług opiekuńczych (dla opiekunów i osób z niepełnosprawnościami). Programy z tego pakietu mają wpłynąć m.in. na rozszerzenie przez gminy oferty usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych.

Również trzy programy wchodzą w skład pakietu „Mój dom”, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych osobom z niepełnosprawnościami. Resort opracował program tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kolejny program dotyczy likwidacji barier w budynkach wielorodzinnych – dofinansowana ma być m.in. budowa podjazdów, pochylni czy zakładanie wind. Trzecim elementem ma być program dopłat do najmu mieszkań oraz dofinansowanie kosztów ich dostosowania (i wyposażenia) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W przyjętym rocznym planie działania znalazł się jeszcze program osobistego asystenta, który zakłada wprowadzenie usługi ukierunkowanej na umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia niezależnego życia. Finansowane będzie również dostosowanie stron i aplikacji internetowych o potrzeb osób niepełnosprawnych i wsparcie ich w dostępie do usług szybkiego internetu.

Pakiet programów uzupełniają propozycje resortów zdrowia i środowiska. W pierwszym przypadku chodzi o dedykowane specjalne świadczenia medyczne (z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych) Narodowego Funduszu Zdrowia. Z kolei Ministerstwo Środowiska chce dostosować parki narodowe do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem realizacji każdego z programów będzie nabór wniosków.

Ogłoszenie o planie wsparcia na 2019 rok

Źródło: gov.pl