Programy senioralne, prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem jest nie tylko poprawa warunków życia, ale też wykorzystanie potencjału i doświadczenia życiowego osób starszych. Z korzyścią dla wszystkich.

Polska staje w obliczu zachodzących procesów demograficznych – wydłużającego się przeciętnego trwania życia czy rosnącego, ale wciąż niskiego poziomu dzietności.

W związku z tym resort rodziny uruchomił (lub kontynuuje) szereg programów, które mają tworzyć warunki do rozwoju aktywności osób starszych, otaczać ich opieką i wspierać seniorów w codziennym życiu.

* Program „Opieka 75 +”, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych. W ramach programu gminy mogą skorzystać z dofinansowania na świadczenie takich usług. Już od 10 grudnia gminy mogą składać zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach nowej edycji programu. Od 2019 roku program będzie skierowany nie tylko to osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (jak było do tej pory), ale też do seniorów, którzy mają rodziny.

* Program „Senior +” ma służyć powstawaniu Dziennych Domów oraz Klubów Seniora. Osoby starsze dzięki takim miejscom będą mogli ciekawie spędzić czas, ale także liczyć na pomoc w codziennych czynnościach. Nabór ofert właśnie trwa.

* 30 listopada ruszył nowy konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Program kierowany jest do osób, które mimo skończonej aktywności zawodowej, są nadal pełni energii życiowej. Dzięki środkom ASOS seniorzy będą mogli skorzystać z ofert zajęć kulturalnych, edukacyjnych, warsztatów, wycieczek i innych.

Kierunek działań rządu w polityce senioralnej wyznacza, przyjęta przez Radę Ministrów, „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”. To pierwszy rządowy dokument, w którym zostały uwzględnione potrzeby niesamodzielnych seniorów.

Pozwoli to na wprowadzenie rozwiązań zmniejszających skalę zależności osób starszych od innych, a także szeregu ułatwień w dostępie do usług wzmacniających samodzielność. W dokumencie wskazano cele polityki społecznej wobec osób starszych – to m.in. podniesienie jakości życia seniorów, umożliwienie im jak najdłuższej samodzielności, zapewnienie bezpieczeństwa, czy stworzenie warunków do aktywnego życia – mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska.

Źródło: gov.pl / Fot. gov.pl