II Podlaski kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC” odbył się 19 listopada w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.  Zbiegł się z Ogólnopolskim Dniem Seniora obchodzonym 14 listopada.

Prowadzący spotkanie nadkomisarz Maciej Zakrzewski, naczelnik wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku powiedział, że zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest szczególnie istotnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie. Sytuacja tych osób jest trudna i wielowątkowa. Bardzo często komplikują ją zależność materialna, opiekuńcza, mieszkaniowa i emocjonalna. Przemoc w rodzinie to nie tylko nieporozumienia na tle finansowym, ale również fakt, że osoby, które opiekują się starszymi, zażywają narkotyki.

Na podstawie artykułu 207. Kodeksu karnego, dotyczącego przemocy w rodzinie, w 2016 roku zanotowano ponad 800 zgłoszeń, a w 2017 ponad 900. Nadkomisarz podkreślił, że nie musi wynikać to ze zwiększenia przemocy, lecz z dużo większą wiedzą na temat tego zjawiska i zgłaszaniem go, apelował jednocześnie, by rodziny i sąsiedzi reagowali na przypadki przemocy wobec seniora.

Asp. Marlena Pawluczuk, wojewódzki koordynator procedury „Niebieskie Karty” wydziału prewencji KWP w Białymstoku, poinformowała, że w pierwszym półroczu 2018 roku założono ok. 2000 niebieskich kart. Oprócz policjantów karty mogą zakładać lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, pracownicy socjalni. Ważną informacją jest, że wypełnienie karty nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Bohgan Paszkowski, wojewoda podlaski podkreślił, że demokracja zmienia się na przestrzeni lat, dlatego władza dąży, by osoby starsze mogły korzystać najszerzej z różnego rodzaju pomocy, żeby świadczenia, które otrzymują, były na poziomie jak najbardziej zbliżającym się do adekwatności potrzeb. Programy, które są realizowane, mają służyć uwrażliwieniu społecznemu.

Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł, prorektor Uniwersytetu Medycznego, dodał, że środowisko medyczne na co dzień spotyka się z problemami osób starszych, dlatego jest poszerzany zakres dydaktyki dotyczący empatii i stosunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych. Podkreślił również jak ważne jest to, w jaki sposób patrzymy na starszych. Obserwują to nasze dzieci i podejście, które widzą wpłynie na to, jak my będziemy traktowani, gdy będziemy potrzebowali opieki.

Na spotkaniu można się było dowiedzieć, że w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” Grupa Ratownicza Nadzieja we współpracy z komendą wojewódzką policji uruchomiła system reagowania na zaginięcia osób starszych.

Przypominamy, że „Senior Alert” to bezpłatna aplikacja na telefon, która rozsyła informacje o zaginionych seniorach. Jak najszybsze zawiadomienie o zaginięciu jak największej liczbie osób umożliwia natychmiastowe poszukiwania.

Kolejną ciekawą propozycją skierowaną w kierunku seniorów jest „Koperta życia”. Ks. dr Radosław Kubeł, prezes Stowarzyszenia Grupa Ratownicza Nadzieja wyjaśnił, że akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w lodówce, w specjalnej kopercie informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych.

Podczas prelekcji zebrani goście otrzymali ankietę kierowaną do uczestników projektów lokalnych dofinansowywanych w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Uzyskane informacje będą stanowiły źródło zmierzenia stopnia realizacji celu programu, jakim jest „Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych”. Ankieta skierowana jest do uczestników na początku i na końcu realizacji projektu, posłużą wyznaczeniu potrzeb i kierunków realizacji.

Również w ramach tego programu został stworzony spektakl edukacyjny teatru Kaprys z Łap: „Mój wybór = moje życie”. Przedstawienie wzruszyło zebranych, a pokazanie go miało na celu uświadomienie, czym są takie środki i jak działają na ciało, by wiedząc, jaki to duży problem, świadomiej działać na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku.

O możliwości otrzymania bezpłatnych  porad prawnych udzielanym osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie poinformowała mgr Dominika Brulińska, przewodnicząca Interdyscyplinarnej Komisji Naukowej ds. Przemocy i Dyskryminacji Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Na stanowisku pierwszej pomocy czekali ratownicy, chętni do udzielania informacji, jak również pokazania instruktażu udzielania pomocy na fantomach.

Frekwencja na spotkaniu zaskoczyła nawet organizatorów, a to świadczy o zainteresowaniu tematem. O wadze problemu świadczy również fakt, że na spotkaniu pojawiło się tak wiele różnorodnych środowisk zawodowych. Tak kompleksowe działanie i połączenie wiedzy z każdej dziedziny podwyższy jakość i skuteczność prowadzonych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.

Kongres został zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, oddziału Wojewódzkiego Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Nadzieja w Łomży, Podlaską Grupą Wojewódzką IPA. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele instytucji takich, jak: straż pożarna, NFZ, straż graniczna, zakład karny, inspektor transportu drogowego, ZUS, Wojewódzki Szpital Zespolony, izba lekarska, kurator Sądu Okręgowego w Łomży, psycholodzy i duchowni.

Red. Podlaski Senior, fot. Grupa Ratownicza Nadzieja