Z Lechem Feszlerem, przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów, wieloletnim samorządowcem, senatorem IV kadencji, rozmawiamy o planowanych inicjatywach dotyczących osób starszych. Czy w Białymstoku powstanie Miejski Dom Seniora?

Piętnastoosobowa Miejska Rada Seniorów została powołana w styczniu 2017 roku. Niedługo minie zatem dwa lata kadencji. Jakie są kompetencje i działania Rady Seniorów?

Lech Feszler: Rada Seniorów jest podmiotem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów miasta Białystok. Wg statutu do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i programów wydawanych przez organy Miasta, a dotyczących spraw ważnych dla osób starszych. Statut Rady Seniorów ustala, że jest to organ charakterze inicjatywnym a nie wykonawczym, więc nie można mówić w tym przypadku o działaniach. Posiedzenia odbywają się raz na kwartał, a do tej pory odbyło się dziewięć  takich spotkań.

Jakie problemy były poruszane na posiedzeniach rady?

– W ostatnim czasie rozmowy koncentrują się na potrzebie utworzenia i zorganizowania Miejskiego Domu Seniora. Władzom miasta została przedłożona już taka propozycja. Wskazaliśmy trzy  pustostany

w Białymstoku, m.in. przy ul. Mazowieckiej 31, Włókienniczej 16 oraz Sobieskiego 24, gdzie po wyremontowaniu pomieszczeń seniorzy mogliby się spotykać.  Niestety odpowiedź była wymijająca i temat ten został oddalony. Tymczasem istnieje potrzeba stworzenia takiego miejsca, bo obecnie nasze posiedzenia odbywają się w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, ale są to doraźne spotkania Rady, a nie miejsce do przebywania dla szeroko pojętej rzeszy seniorów, których liczba w Białymstoku szybko rośnie.  Dlatego na początku października  złożyliśmy  ponowną  propozycję i oczekujemy na spotkanie z W-ce Prezydentem Zbigniewem Nikitorowiczem.  Mam nadzieję, że nowo wybrane władze miasta, stosownie do przedwyborczych deklaracji pomocy dla seniorów, tym razem dostrzegą potrzebę utworzenia takiego miejsca dla seniorów.

Jakie inne potrzeby zauważa pan w zakresie działań na rzecz seniorów?

–  Wyjdźmy od tego, że – aby rozpoznać potrzeby seniorów naszego miasta – potrzebne są rzeczowe opracowania, diagnoza tych potrzeb. Rada Seniorów w ubiegłym roku podjęła uchwałę o opracowanie przez władze miasta raportu o sytuacji osób starszych w Białymstoku. Zadeklarowaliśmy także nasz udział w tym przedsięwzięciu. Zakładam, że z raportu wynikałby faktyczny obraz potrzeb seniorów, bo przecież własne doświadczenia to za mało. Podkreślę raz jeszcze – niemożliwe jest  planowanie  działania Rady i ustalenia narzędzi do tych działań, jeśli nie mamy rozpoznania potrzeb seniorów.

 Jak ocenia pan zatem współpracę rady z władzami miasta i prezydentem Tadeuszem Truskolaskim?

– Niestety – mówię w imieniu całej Rady-  nie jesteśmy wykorzystywani przez Pana Prezydenta,  jako organ doradczy, czyli do celów do których zostaliśmy powołani. Wiele uchwał, dotyczących spraw ważnych dla osób starszych nie było  przedłożonych przez Prezydenta  do zaopiniowania. Wierzę, że trudności te wynikają z braku doświadczenia  zarówno z naszej strony jak też i władz miasta, bo wszak jesteśmy nowym ciałem – określonym  statutowo podmiotem- w strukturach miasta.  Uważam, że Pan Prezydent powinien korzystać z możliwości opiniowania wielu decyzji , a także z doradzania przez radę w kwestiach dotyczących spraw seniorów.

Czy pana zdaniem w Białymstoku jest wystarczająca ilość instytucji wspierających seniorów?

– Według mnie tworzenie nowych bytów nic nie da. Najważniejsze jest to, aby przy obecnych instytucjach stworzyć takie warunki, które umożliwią zajęcie się sprawami senioralnymi. Niemniej jednak należy pamiętać
o tych osobach, które z różnych powodów są zdane tylko na siebie. I tu znowu podkreślę ważność powstania Miejskiego Domu Seniora.

Jakie inicjatywy będą podjęte w najbliższym czasie?

– Na następnym posiedzeniu, które jest zaplanowane na 6 listopada 2018 roku, będziemy opiniowali  przedłożony przez Prezydenta” Program na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego na lata 2018-2019”,
a którym zajmie się nowa Rada Miejska.

Dziękuję za rozmowę.

Redakcja podlaskisenior.com