All posts tagged: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 marca waloryzacja rent i emerytur

Waloryzację od 1 marca ZUS przeprowadza co roku. Dokonywana jest z  urzędu i nie ma potrzeby składnia żadnych wniosków. Tegoroczny wzrost świadczeń będzie polegał na tym, że podwyższone zostaną kwoty najniższych emerytur i rent, a waloryzacja będzie kwotowo-procentowa. Najubożsi świadczeniobiorcy otrzymają także w marcu zwrot nadpłaconego podatku.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 102,86%. Nie każdy jednak powinien spodziewać się podwyżki poprzez pomnożenie przez wskaźnik kwoty swojego świadczenia. Wszyscy emeryci i renciści otrzymają decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty.

Waloryzacja kwotowo-procentowa, która zostanie przeprowadzona w tym roku ma zagwarantować większości emerytów i rencistów minimalny wzrost świadczenia. Jeżeli więc w wyniku pomnożenia emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renty rodzinnej przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę podwyżki niższą niż 70 zł brutto, to waloryzacja wyniesie wtedy właśnie 70 zł. Podobnie jest z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy i emeryturą częściową, ale gwarantowana kwota wynosi wtedy nie 70 zł a odpowiednio 52,50 zł i 35 zł. Wyjątkiem w zastosowaniu gwarantowanej kwoty są emerytury, ponieważ w ich przypadku należy spełnić dodatkowy warunek. Chodzi tu o  posiadanie minimalnego stażu pracy – w przypadku kobiet 20 lat oraz 25 lat dla mężczyzn okresów składkowych i nieskładkowych.

Minimalna wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS w marcu również ulegnie zmianie. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wzrosną do 1100 zł brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 825 zł brutto. Podobnie jak w przypadku waloryzacji niezbędne jest przy emeryturze udowodnienie  minimalnego stażu pracy.

Co jeszcze wzrośnie oprócz świadczeń?

Waloryzacja wypłacanych świadczeń to tylko część całego procesu. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne:

  • dodatek dla sieroty zupełnej – 417,27 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie – 222,01 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 333,02 zł, dodatek kombatancki – 222,01,
  • dodatek kompensacyjny – 33,30 zł,
  • ryczałt energetyczny – 171,71 zł.

Zwrot nadpłaconego podatku

Świadczeniobiorcy otrzymujący minimalne kwoty z ZUS będą mogli liczyć w marcu także na zwrot podatku, który nadpłacili. Wszystko za sprawą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8000 zł. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że osoba z minimalnym świadczeniem w kwocie brutto 1029,80 zł, może liczyć na zwrot ok. 100 zł. ZUS uwzględni nadpłatę podatku w marcowej wypłacie.

Red. Podlaski Senior

Redakcja Podlaski seniorOd 1 marca waloryzacja rent i emerytur
Więcej

Od 1 grudnia tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie

Papierowe zwolnienia odchodzą do lamusa. Od soboty, 1 grudnia, lekarze będą je wystawiać w formie elektronicznej – przez internet.

Lekarz, pacjent, pracodawca – wszyscy oni skorzystają na tej dogodnej formie zaświadczeń o niezdolności do pracy. To przede wszystkim szybszy przepływ informacji. Następuje on już w chwili wystawienia tzw. e-ZLA. Lekarz podpisuje zaświadczenie lekarskie przy wykorzystaniu certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Wiadomość o wystawieniu e-zwolnienia pracodawca otrzyma na profilu PUE ZUS nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zaświadczenia. Przekaz taki dotrze również do ubezpieczonego, który posiada profil świadczeniobiorcy na Platformie Usług Elektronicznych.

Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie mogą być drukowane na papierze tylko w uzasadnionych przypadkach. Zawsze na żądanie pacjenta oraz gdy płatnik nie na profilu na PUE ZUS.

Papierowe zwolnienie możemy również otrzymać podczas wizyty domowej w przypadku braku dostępu do internetu lub braku możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, certyfikatu z ZUS lub podpisu zaufanego.

W dniu badania pacjent otrzyma zaświadczenie, które lekarz wystawi na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z PUE ZUS. Musi być ono podpisane i z przystawioną pieczątką. Medyk ma obowiązek „zelektronizować” papierowy dokument w ciągu 3 dni roboczych.
Lekarze mogą upoważnić asystentów medycznych do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Takim asystentem może być każda osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Kluczową kwestią jest to, że asystent medyczny będzie wykonywał w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował wyłącznie lekarz.

Jeżeli pracodawca ma założony profil PUE, pacjenci nie będą musieli dostarczać zwolnienia do płatnika. Aczkolwiek w dobrym tonie jest poinformowanie naszego płatnika o nieobecności.

Wcześniej bywało, że bardzo chora osoba musiała iść na pocztę lub do zakładu pracy, a czasami nawet prosić osoby z najbliższego otoczenia, aby dostarczyły zwolnienie lekarskie.

Znikają również sankcje za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego do płatnika. Już nigdy nasz zasiłek nie zostanie obniżony o 25 proc. za niedostarczenie L-4 w ciągu 7 dni. Po opuszczeniu gabinetu lekarskiego możemy iść do domu i spokojnie wracać do zdrowia. Zaraz po wystawieniu takiego zaświadczenia pracodawca otrzyma informację o czasowej niezdolności do pracy swojego pracownika.

Jeżeli płatnikiem zasiłku jest ZUS, wówczas jedyną formalnością jaką musimy dopełnić, jest złożenie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego. W przypadku osób, które są pracownikami, jest to druk Z-3, który składa pracodawca. Osoby pobierające zasiłek po ustaniu zatrudnienia. muszą dostarczyć druk ZAS-53, a osoby prowadzące działalność gospodarczą – Z-3b (jeżeli jest to wniosek pierwszorazowy) lub ZAS-53 (jeżeli jest to kolejne zwolnienie lekarskie w ciągu).

Pomimo tego, iż pacjent otrzymujący e-ZLA jest zobowiązany do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku, jest to ogromne ułatwienie. Taki wniosek możemy złożyć w późniejszym czasie.

E-ZLA to również przywileje dla pracodawców. Jedynym warunkiem korzystania z tych przywilejów jest posiadanie konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Profil zakładany jest bezpłatnie. Korzystając z niego również nie ponosimy żadnych opłat. Płatnicy zatrudniający powyżej pięciu osób, mają obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Bez tego nie otrzymają informacji o chorobie swojego pracownika, a jedynie w przypadku dostarczenia papierowego wydruku e-ZLA.

PUE mogą również założyć pracodawcy zatrudniający poniżej 5 pracowników. Jeżeli skorzystają z tej możliwości, to w ciągu siedmiu dni od założenia profilu, muszą w formie pisemnej poinformować swoich pracowników o braku obowiązku dostarczania wystawionych dla nich zwolnień lekarskich. Jeśli tego jeszcze nie zrobili, powinni założyć profil jak najszybciej, aby mieli korzyści z szeregu możliwości związanych nie tylko z e-ZLA.

Informacje o chorobie pracownika pracodawca otrzyma natychmiast, drogą elektroniczną. Ułatwi to szybkie wyznaczenie zastępstwa do wykonywania zadań pracobiorcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Powiadomienie o chorobie pracownika można otrzymywać wiadomością SMS lub e-mail.

Pracodawca, dzięki posiadaniu PUE, natychmiast widzi zwolnienie lekarskie swojego pracownika, a co za tym idzie, może sam skontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lub wystąpić z wnioskiem o skontrolowanie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy tego pracownika przez lekarza orzecznika ZUS.

Pracodawca ma wgląd do wszystkich wystawionych zwolnień lekarskich swoim pracownikom. Będzie mógł je eksportować oraz zapisać na komputerze lub innym nośniku zewnętrznym. Pracodawcy często korzystają z pomocy biur rachunkowych, a dzięki takiemu eksportowi e-ZLA w łatwy sposób przekażą wszystkie dane do tych właśnie biur, aby prawidłowo złożyć dokumenty rozliczeniowe. Dzięki e-zwolnieniom komunikacja pomiędzy lekarzem, pacjentem i pracodawcą następuje już w chwili wystawienia zwolnienia w formie elektronicznej.

Źródło: ZUS / Fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorOd 1 grudnia tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie
Więcej

Ruszyła ogólnopolska akcja „Seniorze, nie daj się oszukać”

ZUS wspólnie z policją i KRUS przystąpił do akcji organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. „Seniorze, nie daj się oszukać”. Akcja kierowana jest do osób starszych narażonych na nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży produktów w czasie prezentacji, bezpłatnych pokazów czy przez przedstawicieli handlowych podszywających się pod dostawcę usług telekomunikacyjnych lub energii.

Wspólna akcja UOKiK, ZUS, policji i KRUS ma ostrzegać seniorów przed nieuczciwymi praktykami, a także przypominać o przysługujących im prawach, w tym możliwości rezygnacji – w ciągu 14 dni – z umowy podpisanej we własnym domu lub na pokazie.

ZUS włączył się w tę ważną inicjatywę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo obserwujemy wzrost egzekucji komorniczych z tytułu tego typu umów. Zakład udostępni sale obsługi klientów do informowania oraz inne kanały komunikacji – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W ramach tej akcji w placówkach ZUS dostępne będą materiały informacyjne: plakaty, ulotki oraz krótki filmik.

Warto przypomnieć, że w 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował szereg działań na rzecz seniorów, były to:

– program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS kierowany do ubezpieczonych, w tym do osób powyżej 50. roku życia, zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy – od początku 2018 r. skorzystało z niej już prawie 76 tys. osób,

– program ubankowienia świadczeniobiorców – ZUS zawiera z bankami porozumienia i umożliwia świadczeniobiorcom otwieranie rachunków bankowych do odbioru świadczeń; rachunek taki oferowany jest na preferencyjnych warunkach,

– wprowadzanie udogodnień architektonicznych na salach obsługi klientów,

– publikacja i dystrybucja czasopisma „ZUS dla Seniora”, które zawiera najważniejsze i najbardziej aktualne informacje z punktu widzenia seniora,

– „Dzień Seniora” – coroczna, ogólnopolska akcja mająca na celu aktywizację osób starszych oraz popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych; hasło tegorocznej edycji brzmiało „Aktywnie i bezpiecznie”.

Wspólnie podejmowane działania ukierunkowane są na podniesienie świadomości wśród osób starszych oraz zwiększenie ich wiedzy z różnych obszarów. W tym celu ZUS wprowadził także usługę doradcy emerytalnego. Klienci mogą w sposób przystępny poznać zasady przyznawania świadczeń i sposób wyliczenia emerytury.

Źródło: ZUS / Fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorRuszyła ogólnopolska akcja „Seniorze, nie daj się oszukać”
Więcej