All posts tagged: bezpieczeństwo

Coraz więcej kierowców seniorów. Jak poprawić ich bezpieczeństwo na drogach?

Osoby starsze są obecnie najszybciej rosnącą grupą kierowców, zarówno pod względem ich liczby, jak i liczby przejechanych kilometrów. W przyszłości będą oni odbywali jeszcze więcej dłuższych podróży niż obecni kierowcy w starszym wieku. Co wynika z badań na temat kierowców seniorów?

Nawet niewielkie zmiany w zakresie wzroku, słuchu, zasięgu i siły ruchów, czasu reakcji i koncentracji uwagi mogą odegrać dużą rolę przy podejmowaniu decyzji w czasie kierowania pojazdem. W związku z powyższym starsi kierowcy od ponad dekady są obiektem intensywnych międzynarodowych badań.

Ich wyniki wykazały, że:
* wzrost liczby aktywnych kierowców w starszym wieku ma nieznaczny wpływ na liczbę śmiertelnych wypadków, ale jest ściśle związany z liczbą wypadków, w wyniku których są ranni,
* starsi kierowcy są bezpieczniejsi niż kierowcy znajdujący się w innych grupach wiekowych,
* starsi kierowcy z różnymi „ograniczeniami” natury medycznej nie wykazują wysokiego ryzyka spowodowania wypadku drogowego,
* starsi kierowcy rekompensują braki w prowadzeniu pojazdów wynikające z wieku redukcją prędkości, ograniczeniem jazdy w nocy, stosowaniem pasów bezpieczeństwa, niepiciem alkoholu przez jazdą, korzystaniem ze sprawdzonych tras, z lokalnych dróg z mniejszą liczbą skrzyżowań itd.,
* 50 proc. wypadków z udziałem starszych kierowców ma miejsce w obrębie skrzyżowań, podczas gdy udział w tego rodzaju wypadkach kierowców w średnim wieku wynosi 21 proc.

Główne problemy starszych kierowców prowadzące do wypadku mają związek z:
– podzielnością uwagi – udział starszych kierowców w większej liczbie wypadków w obrębie skrzyżowań wynika z trudności oceny pierwszeństwa przejazdu; mogą oni w sposób niewystarczający reagować na ruch uliczny, szczególnie w sytuacjach złożonych, mają również tendencję do większego znużenia oraz do mimowolnego przyśpieszania podczas jazdy;
– postrzeganiem – wypadki śmiertelne z udziałem starszych kierowców wynikają z błędów w postrzeganiu i nieprawidłowej oceny sytuacji, szczególnie pierwszeństwa przejazdu;
– zawężeniem pola widzenia i słabą wrażliwością kontrastu;
– oceną odległości;
– czasem wykonywania manewrów, czasem reakcji, koordynacją; w zakresie podejmowania decyzji na skrzyżowaniach nie wykazano różnic między starszymi kierowcami a innymi grupami wiekowymi jeśli chodzi o jej trafność, starsi kierowcy potrzebowali jednak 50 proc. więcej czasu na jej podjęcie.

W większości krajów prowadzone są działania skierowane do starszych kierowców.

W Kanadzie odbywają się dodatkowe szkolenia, obowiązkowy egzamin teoretyczny, czasem także praktyczny, wykłady. W krajach skandynawskich prowadzone są dobrowolne szkolenia oraz wydawane są specjalne materiały informacyjno – edukacyjne, przeznaczone dla starszych kierowców.Niemiecki dobrowolny program edukacyjny składa się z czterech kolejnych seminariów w formie warsztatów.

W Polsce prawo jazdy wydawane jest bezterminowo. Nie prowadzi się żadnych działań skierowanych do starszych kierowców.

W Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego został opracowany pakiet edukacyjny „Kierowca 50+”, przeznaczony do realizacji dla ośrodków szkolących kierowców kat. B (tzw. amatorów) i innych jednostek. Wdrożenie projektu zapewnieni tej grupie kierowców jak najdłużej mobilność bez stwarzania zagrożeń w ruchu drogowym oraz pomoc w razie konieczności podjęcia decyzji o ograniczeniu lub całkowitym zaprzestaniu kierowania pojazdem.

Punktem wyjścia do prac w projekcie były wyniki ankiety przeprowadzonej wśród kierowców w wieku 50 i więcej lat w celu poznania ich potrzeb szkoleniowych oraz przykłady dobrych praktyk krajów z całego świata.

Pakiet edukacyjny „Kierowca 50+” zawiera:

* Program szkolenia. Program ma strukturę modułową. Składa się z pięciu modułów:
Moduł 1. Zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem i ich wpływ na kierowanie
pojazdem. Wpływ zmęczenia, leków, alkoholu i narkotyków na kierowanie pojazdem.
Moduł 2. Przepisy ruchu drogowego.
Moduł 3. Nowoczesna technika i technologia w pojeździe wspomagające kierowcę. Fizyka
jazdy.
Moduł 4. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych.
Moduł 5. Kierowanie pojazdem w ruchu miejskim.
Liczba godzin przewidzianych na realizację programu wynosi 10 x 60 minut.

* Materiały dla wykładowców / instruktorów nauki jazdy, obejmujące podręcznik oraz prezentacje w formie elektronicznej.

* Materiały dla osób szkolonych (kierowców 50+) zawierające broszurę, kwestionariusze samooceny, ulotkę oraz wkładkę „ważne informacje”.

Źródło: Instytut Transportu Samochodowego / Fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorCoraz więcej kierowców seniorów. Jak poprawić ich bezpieczeństwo na drogach?
Więcej

Nie bądź obojętny. Zimą osoby starsze mogą potrzebować Twojej pomocy [APEL]

O tej porze roku pamiętajmy o osobach starszych, chorych i bezdomnych. Gwałtowny spadek temperatury i związane z nim wychłodzenie organizmu może zagrozić życiu i zdrowiu ludzi.

Każdego roku w naszym kraju odnotowywane są przypadki śmierci osób samotnych i bezdomnych z powodu wyziębienia organizmu i zamarznięcia.

Nie bądźmy obojętni!

Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie:
– 112 (numer alarmowy),
– 997 (policja),
– 999 (pogotowie ratunkowe),
– 998 (straż pożarna),
– 986 (straż miejska w Białymstoku)

Pamiętajmy, naszym obowiązkiem jest reagowanie na krzywdę.

„Czuwam – to znaczy : miłość bliźniego – to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność” (Jan Paweł II)

Red. Podlaski Senior / Fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorNie bądź obojętny. Zimą osoby starsze mogą potrzebować Twojej pomocy [APEL]
Więcej

Ruszyła ogólnopolska akcja „Seniorze, nie daj się oszukać”

ZUS wspólnie z policją i KRUS przystąpił do akcji organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. „Seniorze, nie daj się oszukać”. Akcja kierowana jest do osób starszych narażonych na nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży produktów w czasie prezentacji, bezpłatnych pokazów czy przez przedstawicieli handlowych podszywających się pod dostawcę usług telekomunikacyjnych lub energii.

Wspólna akcja UOKiK, ZUS, policji i KRUS ma ostrzegać seniorów przed nieuczciwymi praktykami, a także przypominać o przysługujących im prawach, w tym możliwości rezygnacji – w ciągu 14 dni – z umowy podpisanej we własnym domu lub na pokazie.

ZUS włączył się w tę ważną inicjatywę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo obserwujemy wzrost egzekucji komorniczych z tytułu tego typu umów. Zakład udostępni sale obsługi klientów do informowania oraz inne kanały komunikacji – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W ramach tej akcji w placówkach ZUS dostępne będą materiały informacyjne: plakaty, ulotki oraz krótki filmik.

Warto przypomnieć, że w 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował szereg działań na rzecz seniorów, były to:

– program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS kierowany do ubezpieczonych, w tym do osób powyżej 50. roku życia, zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy – od początku 2018 r. skorzystało z niej już prawie 76 tys. osób,

– program ubankowienia świadczeniobiorców – ZUS zawiera z bankami porozumienia i umożliwia świadczeniobiorcom otwieranie rachunków bankowych do odbioru świadczeń; rachunek taki oferowany jest na preferencyjnych warunkach,

– wprowadzanie udogodnień architektonicznych na salach obsługi klientów,

– publikacja i dystrybucja czasopisma „ZUS dla Seniora”, które zawiera najważniejsze i najbardziej aktualne informacje z punktu widzenia seniora,

– „Dzień Seniora” – coroczna, ogólnopolska akcja mająca na celu aktywizację osób starszych oraz popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych; hasło tegorocznej edycji brzmiało „Aktywnie i bezpiecznie”.

Wspólnie podejmowane działania ukierunkowane są na podniesienie świadomości wśród osób starszych oraz zwiększenie ich wiedzy z różnych obszarów. W tym celu ZUS wprowadził także usługę doradcy emerytalnego. Klienci mogą w sposób przystępny poznać zasady przyznawania świadczeń i sposób wyliczenia emerytury.

Źródło: ZUS / Fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorRuszyła ogólnopolska akcja „Seniorze, nie daj się oszukać”
Więcej