prawo i finanse

Od 1 marca waloryzacja rent i emerytur

Waloryzację od 1 marca ZUS przeprowadza co roku. Dokonywana jest z  urzędu i nie ma potrzeby składnia żadnych wniosków. Tegoroczny wzrost świadczeń będzie polegał na tym, że podwyższone zostaną kwoty najniższych emerytur i rent, a waloryzacja będzie kwotowo-procentowa. Najubożsi świadczeniobiorcy otrzymają także w marcu zwrot nadpłaconego podatku.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 102,86%. Nie każdy jednak powinien spodziewać się podwyżki poprzez pomnożenie przez wskaźnik kwoty swojego świadczenia. Wszyscy emeryci i renciści otrzymają decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty.

Waloryzacja kwotowo-procentowa, która zostanie przeprowadzona w tym roku ma zagwarantować większości emerytów i rencistów minimalny wzrost świadczenia. Jeżeli więc w wyniku pomnożenia emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renty rodzinnej przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę podwyżki niższą niż 70 zł brutto, to waloryzacja wyniesie wtedy właśnie 70 zł. Podobnie jest z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy i emeryturą częściową, ale gwarantowana kwota wynosi wtedy nie 70 zł a odpowiednio 52,50 zł i 35 zł. Wyjątkiem w zastosowaniu gwarantowanej kwoty są emerytury, ponieważ w ich przypadku należy spełnić dodatkowy warunek. Chodzi tu o  posiadanie minimalnego stażu pracy – w przypadku kobiet 20 lat oraz 25 lat dla mężczyzn okresów składkowych i nieskładkowych.

Minimalna wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS w marcu również ulegnie zmianie. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wzrosną do 1100 zł brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 825 zł brutto. Podobnie jak w przypadku waloryzacji niezbędne jest przy emeryturze udowodnienie  minimalnego stażu pracy.

Co jeszcze wzrośnie oprócz świadczeń?

Waloryzacja wypłacanych świadczeń to tylko część całego procesu. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne:

  • dodatek dla sieroty zupełnej – 417,27 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie – 222,01 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 333,02 zł, dodatek kombatancki – 222,01,
  • dodatek kompensacyjny – 33,30 zł,
  • ryczałt energetyczny – 171,71 zł.

Zwrot nadpłaconego podatku

Świadczeniobiorcy otrzymujący minimalne kwoty z ZUS będą mogli liczyć w marcu także na zwrot podatku, który nadpłacili. Wszystko za sprawą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8000 zł. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że osoba z minimalnym świadczeniem w kwocie brutto 1029,80 zł, może liczyć na zwrot ok. 100 zł. ZUS uwzględni nadpłatę podatku w marcowej wypłacie.

Red. Podlaski Senior

Redakcja Podlaski seniorOd 1 marca waloryzacja rent i emerytur
Więcej

Coraz więcej kierowców seniorów. Jak poprawić ich bezpieczeństwo na drogach?

Osoby starsze są obecnie najszybciej rosnącą grupą kierowców, zarówno pod względem ich liczby, jak i liczby przejechanych kilometrów. W przyszłości będą oni odbywali jeszcze więcej dłuższych podróży niż obecni kierowcy w starszym wieku. Co wynika z badań na temat kierowców seniorów?

Nawet niewielkie zmiany w zakresie wzroku, słuchu, zasięgu i siły ruchów, czasu reakcji i koncentracji uwagi mogą odegrać dużą rolę przy podejmowaniu decyzji w czasie kierowania pojazdem. W związku z powyższym starsi kierowcy od ponad dekady są obiektem intensywnych międzynarodowych badań.

Ich wyniki wykazały, że:
* wzrost liczby aktywnych kierowców w starszym wieku ma nieznaczny wpływ na liczbę śmiertelnych wypadków, ale jest ściśle związany z liczbą wypadków, w wyniku których są ranni,
* starsi kierowcy są bezpieczniejsi niż kierowcy znajdujący się w innych grupach wiekowych,
* starsi kierowcy z różnymi „ograniczeniami” natury medycznej nie wykazują wysokiego ryzyka spowodowania wypadku drogowego,
* starsi kierowcy rekompensują braki w prowadzeniu pojazdów wynikające z wieku redukcją prędkości, ograniczeniem jazdy w nocy, stosowaniem pasów bezpieczeństwa, niepiciem alkoholu przez jazdą, korzystaniem ze sprawdzonych tras, z lokalnych dróg z mniejszą liczbą skrzyżowań itd.,
* 50 proc. wypadków z udziałem starszych kierowców ma miejsce w obrębie skrzyżowań, podczas gdy udział w tego rodzaju wypadkach kierowców w średnim wieku wynosi 21 proc.

Główne problemy starszych kierowców prowadzące do wypadku mają związek z:
– podzielnością uwagi – udział starszych kierowców w większej liczbie wypadków w obrębie skrzyżowań wynika z trudności oceny pierwszeństwa przejazdu; mogą oni w sposób niewystarczający reagować na ruch uliczny, szczególnie w sytuacjach złożonych, mają również tendencję do większego znużenia oraz do mimowolnego przyśpieszania podczas jazdy;
– postrzeganiem – wypadki śmiertelne z udziałem starszych kierowców wynikają z błędów w postrzeganiu i nieprawidłowej oceny sytuacji, szczególnie pierwszeństwa przejazdu;
– zawężeniem pola widzenia i słabą wrażliwością kontrastu;
– oceną odległości;
– czasem wykonywania manewrów, czasem reakcji, koordynacją; w zakresie podejmowania decyzji na skrzyżowaniach nie wykazano różnic między starszymi kierowcami a innymi grupami wiekowymi jeśli chodzi o jej trafność, starsi kierowcy potrzebowali jednak 50 proc. więcej czasu na jej podjęcie.

W większości krajów prowadzone są działania skierowane do starszych kierowców.

W Kanadzie odbywają się dodatkowe szkolenia, obowiązkowy egzamin teoretyczny, czasem także praktyczny, wykłady. W krajach skandynawskich prowadzone są dobrowolne szkolenia oraz wydawane są specjalne materiały informacyjno – edukacyjne, przeznaczone dla starszych kierowców.Niemiecki dobrowolny program edukacyjny składa się z czterech kolejnych seminariów w formie warsztatów.

W Polsce prawo jazdy wydawane jest bezterminowo. Nie prowadzi się żadnych działań skierowanych do starszych kierowców.

W Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego został opracowany pakiet edukacyjny „Kierowca 50+”, przeznaczony do realizacji dla ośrodków szkolących kierowców kat. B (tzw. amatorów) i innych jednostek. Wdrożenie projektu zapewnieni tej grupie kierowców jak najdłużej mobilność bez stwarzania zagrożeń w ruchu drogowym oraz pomoc w razie konieczności podjęcia decyzji o ograniczeniu lub całkowitym zaprzestaniu kierowania pojazdem.

Punktem wyjścia do prac w projekcie były wyniki ankiety przeprowadzonej wśród kierowców w wieku 50 i więcej lat w celu poznania ich potrzeb szkoleniowych oraz przykłady dobrych praktyk krajów z całego świata.

Pakiet edukacyjny „Kierowca 50+” zawiera:

* Program szkolenia. Program ma strukturę modułową. Składa się z pięciu modułów:
Moduł 1. Zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem i ich wpływ na kierowanie
pojazdem. Wpływ zmęczenia, leków, alkoholu i narkotyków na kierowanie pojazdem.
Moduł 2. Przepisy ruchu drogowego.
Moduł 3. Nowoczesna technika i technologia w pojeździe wspomagające kierowcę. Fizyka
jazdy.
Moduł 4. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych.
Moduł 5. Kierowanie pojazdem w ruchu miejskim.
Liczba godzin przewidzianych na realizację programu wynosi 10 x 60 minut.

* Materiały dla wykładowców / instruktorów nauki jazdy, obejmujące podręcznik oraz prezentacje w formie elektronicznej.

* Materiały dla osób szkolonych (kierowców 50+) zawierające broszurę, kwestionariusze samooceny, ulotkę oraz wkładkę „ważne informacje”.

Źródło: Instytut Transportu Samochodowego / Fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorCoraz więcej kierowców seniorów. Jak poprawić ich bezpieczeństwo na drogach?
Więcej

Starzeć się aktywnie. Jak wspierać seniorów?

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą pt. „Zalecenia dla decydentów dotyczące wspierania aktywnego starzenia się”, która została opublikowana przez Pozarządowy Komitet ds. Starzenia się w Wiedniu.

Jest to część wyników projektu badawczego UE pt. „Innowacje społeczne aktywnego i zdrowego starzenia”.

W broszurze została wyrażona opinia wielu ważnych międzynarodowych organizacji społecznych reprezentujących osoby starsze w społeczeństwie i wspierających ich potrzeby lub troski. Pozwalają sobie służyć radą tym, którzy kształtują polityki i podejmują decyzje w różnych dziedzinach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio życia osób starszych pod hasłem „Nic o nas bez nas”.

Oświadczenia, uwagi i zalecenia w drugiej części niniejszej publikacji stanowią wynik intensywnych badań projektu naukowego i bazują na zbiorze dobrych (i złych) przykładów praktycznych w odniesieniu do obecnej sytuacji osób starszych, a także wymogów w zakresie poprawy poszanowania ich godności, integracji i udziału osób starszych w społeczeństwie.

Niniejsza publikacja skierowana jest nie tylko do decydentów i ich personelu pomocniczego, ale także do każdego obywatela w każdym wieku.

Broszura znajduje się TUTAJ

Źródło: senior.gov.pl, fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorStarzeć się aktywnie. Jak wspierać seniorów?
Więcej